Bezpieczne i przyjazne wildeckie ogródki przedszkolne.


Kategoria
Wilda
Nazwa projektu
Bezpieczne i przyjazne wildeckie ogródki przedszkolne.
Opis projektu

Nasze placówki Przedszkole nr 42, nr 87, nr 103, nr 176 zlokalizowane na terenie Wildy są mocno zaangażowane w działania na rzecz lokalnej społeczności. Duże zużycie infrastruktury ogrodów (przedszkola istnieją ponad 50 lat) i brak dofinansowania na ich rewitalizację sprawia, że nie możemy dzieciom i ich rodzinom zapewnić warunków, które budują poczucie bezpieczeństwa i dają możliwość aktywnego rozwoju. Od wielu lat nasze przedszkola współpracują ze sobą na różnych płaszczyznach. Organizujemy różnego rodzaju zajęcia plenerowe, wspólne imprezy i uroczystości oraz letnie dyżury dla dzieci. Ściśle współpracujemy podczas rekrutacji, aby w optymalny sposób wykorzystać miejsca w przedszkolach i zapewnić do nich dostęp jak największej liczbie dzieci. Wymieniamy się dobrymi praktykami pedagogicznymi, doświadczeniem i wiedzą w zakresie upowszechniania nowatorskich metod i podejścia pedagogicznego. Organizujemy wspólne szkoleniowe rady pedagogiczne tak, aby połączyć podnoszenie poziomu rozwoju kompetencji zawodowych naszych nauczycieli z racjonalnym wykorzystaniem otrzymanych środków na ten cel. Podejmujemy wspólnie decyzje dotyczące wykorzystania środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na remonty naszych placówek. Założeniem projektu jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do zabawy, edukacji i rekreacji w ogrodach przedszkolnych oraz podniesienie ich walorów edukacyjnych, funkcjonalnych i estetycznych. W tym celu zaplanowano następujące działania: remont i przebudowa tarasu w Przedszkolu nr 42, remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 103 i w Przedszkolu nr 87, wymiana kostki brukowej na alejkach, ścieżkach i schodach w Przedszkolu nr 42, nr 87 i nr 176, natomiast we wszystkich placówkach planuje się rekultywację trawnika, nasadzenie roślin, postawienie ławek i koszy oraz wyposażenie placów zabaw w bezpieczny sprzęt do rekreacji, sportu i zabawy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Przedszkole nr 42 "Kwiaty Polskie" ul. Prądzyńskiego 15a, Przedszkole nr 87 "Jacusia i Agatki" ul. Czesława 6a, Przedszkole nr 103 "Pan Kleks" ul. Wierzbięcice 64, Przedszkole nr 176 "Bajkowy Domek" ul. Saperska 29.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Tereny czterech ogrodów wildeckich przedszkoli.
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt ma znaczenie dalece wykraczające poza działalność naszych jednostek: będzie służył nie tylko 515 dzieciom uczęszczającym obecnie do naszych placówek, ale też przyszłym przedszkolakom i ich rodzinom. Realizacja projektu BEZPIECZNE I PRZYJAZNE WILDECKIE OGRÓDKI PRZEDSZKOLNE pozwoli na większą integrację mieszkańców dzielnicy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja projektu jest konieczna. Zaniedbane ogrody przedszkolne posiadają ogromny, niewykorzystany potencjał. Tereny wymagają modernizacji i naprawy w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz wszystkim innym beneficjentom. Dobrze wyposażone przedszkola z bezpiecznymi placami zabaw umożliwiają nam dorosłym przekazywanie pozytywnych wzorców dbania o zdrowie i jakość życia. Kreatywne i bezpieczne urządzenia sprzyjają wszechstronnemu, rozwojowi dzieci. Młodzi ludzie oczekują ciekawych interesujących interdyscyplinarnych miejsc. Zaproponowane zmiany polegające na wykreowaniu nowych rekreacyjnych, zielonych enklaw na gęsto zabudowanym terenie Wildy powinny wpłynąć pozytywnie na przestrzeń, z której korzystają nie tylko mieszkańcy dzielnicy. Podjęte działania powinny zachęcić wszystkich użytkowników: dzieci i ich rodziny zarówno obecnie, jak i w przyszłości korzystających z oferty naszych przedszkoli, mieszkańców Wildy oraz pracowników przedszkoli do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Z pewnością wszyscy będą zadowoleni z możliwości korzystania z wyremontowanych, kolorowych i bezpiecznych ogrodów przedszkolnych, które staną się atrakcyjnym nowym miejsce spotkań wielu osób.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
koszty rewitalizacji placu zabaw Przedszkola nr 42 240000
koszty rewitalizacji placu zabaw Przedszkola nr 87 96008
koszty rewitalizacji placu zabaw Przedszkola nr 103 75000
koszty rewitalizacji placu zabaw Przedszkola nr 176 86000
SUMA: 497008
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Decyzje - trwały zarząd trwaly zarzad i zgoda wlasciciela2.pdf
Rekomendacja Rady Osiedla Wilda Rekomendacja ROW ogr_dki przedszkolne.jpg
eksertyza i kosztorys ekspertyza i kosztorysy.pdf
zdjęcia 1 zdj_cia.pdf
zdjęcia2 zdjecia2.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Oświaty
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 497008 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 497008 PLN
Zespół Obradował w składzie dyr. Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski, Wanda Musioł, Hanna Janowicz, Eliza Malarecka, Anna Rudawska, Ewa Gągało, Piotr Kurosińki, Radosław Paszkiewicz,
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Wilda na sesji w dniu 20 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.