"Poznańskie legendy" - szlak kulturowy


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
"Poznańskie legendy" - szlak kulturowy
Opis projektu

Projekt "Poznańskie legendy" polega na zorganizowaniu stałej miejskiej trasy kulturowej, która wiodła będzie po placach, ulicach, kościołach i kamienicach znajdujących się na terenie poznańskiego Starego Miasta, które związane są z opowieściami o legendarnych dziejach miasta.

Szlak kulturowy "Poznańskie legendy" realizował będzie dwa podstawowe cele: - pierwszym będzie ukazanie przestrzeni poznańskiego Starego Miasta, przybliżając uczestnikom wędrówek jego historyczny charakter; - drugim będzie poznanie poznańskich legend, towarzyszących miastu od stuleci, będących ważnym elementem kształtującym jego obraz

Projekt "Poznańskie legendy" - szlak kulturowy technicznie realizowany będzie poprzez umieszczenie w przestrzeni poznańskiego Starego Miasta, kilkudziesięciu metalowych, stylizowanych na bardzo stare, dużych kamieni brukowych (zwanych dalej kamieniami legendarnymi), na których znajdowało się będzie: - logo, nazwa projektu oraz kod QR, - tytuł legendy, której dotyczy kamień, - rysunek symbolizujący legendę, której dotyczy kamień.

W ramach projektu "Poznańskie legendy" opracowana zostanie także strona internetowa - www.poznanskielegendy.pl oraz profil na facebooku, z którymi będzie się można łączyć za pomocą kodu QR umieszczonego na każdym legendarnym kamieniu ulicznym.

W ramach projektu opracowany zostanie przewodnik "Poznańskie legendy - szlak kulturowy" wraz z planem poznańskiego Starego Miasta, na którym uwzględnione zostaną wszystkie umieszczone na nim kamienice legendarne

W ramach projektu opracowana zostanie także gra miejska prowadząca szlakiem poznańskich legend.

Projekt “Poznańskie legendy – szlak kulturowy” wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta Poznania wypełniając: "Cel strategiczny 2. Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, 
turystyki i sportu" ze szczególnym uwzględnieniem celów: "Uzyskanie przez Poznań rangi międzynarodowego centrum kultury i turystyki" oraz "Wzbogacenie oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców i przyjezdnych". Dodatkowo projekt wypełnia "Cel strategiczny 3. Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta", a w jego ramach "Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania" oraz "Wyeksponowanie i wzrost atrakcyjności wartościowych układów i elementów przestrzeni Poznania".

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Lista legend poznańskich, które zostaną upamiętnione „kamieniami legendarnymi” umieszczonymi w bruku poznańskiego Starego Miasta w ramach projektu „Staromiejskie legendy – szlak kulturowy”. 1. Legenda o założeniu Poznania (Stary Rynek) 2. Legenda o poznańskich koziołkach (Stary Rynek) 3. Legenda o trębaczu z ratuszowej wieży i królu kruków (Stary Rynek) 4. Legenda o Górze Przemysława (Góra Przemysława) 5. Legenda o Górze Zamkowej (ul. Zamkowa) 6. Legenda o Górze Świętego Marcina (ul. Św. Marcin) 7. Legenda o smoku poznańskim (ul. Zamkowa) 8. Legenda o kazaniu św. Wojciecha (ul. Św. Wojciech) 9. Legenda o mieczu św. Piotra (ul. Świętosławska) 10. Legenda o białej kniahini 11. Legenda o św. Gotardzie (ul. Dominikańska) 12. Legenda o śmierci księżniczki Ludgardy (ul. Ludgardy) 13. Legenda o powstaniu Chwaliszewa (ul. Chwaliszewo) 14. Legenda o Trzech Hostiach (ul. Żydowska) 15. Legenda o Jagielle i Diable (ul. Krakowska) 16. Legenda o budowie studni Prozerpiny (Stary Rynek) 17. Legenda o fałszywym Władysławie Warneńczyku (Stary Rynek) 18. Legenda o kuszeniu panien przez diabła nad Warta (ul. Czartoria) 19. Legenda o czerwonym kurze 20. Legenda o Ridtcie zamienionym w wilka (Stary Rynek) 21. Legenda o krzyżu na chwaliszewskim moście (ul. Chwaliszewo) 22. Legenda o orle z ratuszowej wieży (Stary Rynek) 23. Legenda o upadku króla Karola XII z kamienicy pod daszkiem (Stary Rynek) 24. Legenda o jezuitach o wołowej skórze (ul. Gołębia) 25. Legenda o św. Bernardzie w Poznaniu (pl. Bernardyński) 26. Legenda o opiece Matki Boskiej w czasie Potopu (ul. Klasztorna) 27. Legenda o sprowadzeniu franciszkanów do Poznania (ul. Franciszkańska) 28. Legenda o skarbach na Grobli (ul. Grobla) 29. Legenda o duchach z ul. Żydowskiej (ul. Żydowska) 30. Legenda o rabinie Naftalim Kohenie (ul. Stawna) 31. Legenda o Żydach i proboszczu od św. Wojciecha (ul. Św. Wojciech) 32. Legenda o rabinie Becelelu i Golemie (al. Marcinkowskiego) 33. Legenda o wędrujących obrazach 34. Legenda o jeleniej głowie w synagodze (ul. Mokra) 35. Legenda o ocaleniu klasztoru bernardynów (pl. Bernardyński) 36. Legenda o podziemnych korytarzach klasztornych (ul. Sieroca) 37. Legenda o czerwonej latarni przy ul. Ślusarskiej (ul. Ślusarska) 38. Legenda o śmierci Stanisława Górki (ul. Klasztorna) 39. Legenda o czarnym psie Raczyńskich (pl. Wolności) 40. Legenda o dziwach przy winiarskiej drodze (ul. Winiary)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zważywszy na zamiar umieszczenia kamieni legendarnych w poznańskim bruku, w pobliżu miejsc, których dotyczą legendy, uzyskanie zgody nie będzie nastręczało problmów, gdyż wszystkie lokalizacje znajdowały się będą w gestii władz miejskich.
Potencjalni odbiorcy projektu
Grono potencjalnych odbiorców projektu "Szlakiem poznańskich legend" jest niezwykle szerokie, a w jego skład wchodzę w szczególności: - Rodzice posiadający kilkuletnie dzieci, dla których spacer po Starym Mieście i odszukiwanie wraz z dzieckiem legendarnych kamieni oraz rozszyfrowanie legend, których one dotyczą i przypominanie ich treści, stanowiło będzie doskonałą zabawę - "Szlak poznańskich legend" będzie także doskonałym pretekstem do spacerów po Poznaniu dla grup dzieci z poznańskich przedszkoli oraz poznańskich szkół podstawowych, dla których wyprawa może stanowić punkt wyjścia dla licznych zajęć - Trasa kulturowa dotycząca poznańskich legend będzie także interesująca dla mieszkańców Poznania, dla których stanowiła będzie niezwykle przyjemne przypomnienie dzieciństwa - Także dla turystów szlak legend będzie stanowił atrakcję, gdyż poprzez legendy poznać będą mogli miasto, jego historię oraz topografię
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt "Poznańskie legendy - szlak kulturowy" wyrasta z głębokiego przekonania, że budżet obywatelski powinien służyć nie tylko poprawie miejskiej infrastruktury, ale przede wszystkim tworzeniu obywatelskiej wspólnoty mieszkańców. Każda społeczność organizuje się wokół wspólnych opowieści, które budują tożsamość, charakter, przekonania, poglądy, odrębności. Najważniejszymi wspólnotowymi opowieściami, są legendy, które towarzyszą miastu od stuleci, a dla nas był pierwszymi lekturami. Dzięki przypomnianym na nowo, poznańskim legendom, liczni mieszkańcy Poznania, poczują się jeszcze bardziej związani ze swoim miastem. Projekt "Poznańskie legendy - szlak kulturowy" ma sprawić że mieszkańcy poznańskiego Starego Miasta, zarówno ci mieszkający tutaj od pokoleń, jak i ci, którzy pojawili się w ostatnich latach znajdą dzięki nim płaszczyznę dla tworzenia wspólnoty obywatelskiej. Konieczność zrealizowania projektu w najbliższych miesiącach wynika z planów wymiany nawierzchni brukowej na starym mieście, co sprzyja zamontowaniu przy tej okazji legendarnych kamieni i znacznie obniża koszty całej inwestycji.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowanie merytoryczne projektu polegające na zbudowaniu bazy legendarnych opowieści oraz powiązaniu ich z konkretnymi miejscami na poznańskim Starym Mieście, gdzie umieszczone zostaną poszczególne legendarne kamienie, a także koordynacja realizacji projektu, nadzór autorski, itp, koszt stanowi 10% wartości projektu. 30000
Opracowanie graficzne projektu: - projekt nazwy i logo szlaku kulturowego - projekt modelowego "kamienia legendarnego" - projekt materiałów promocyjnych - projekt strony www - projekt gry miejskiej - zaprojektowanie 40 indywidualnych kamieni legendarnych 40000
Przygotowanie i wykonanie odlewów 40 indywidualnych kamieni legendarnych, które umieszczone zostaną w bruku poznańskiego Starego Miasta 120000
Zbudowanie strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym facebook, która będzie skorelowana z kamieniami legendarnymi i pozwoli na połaczenie się za pomocą kodu QR i ściągnięcia na telefon mobilny szerszych informacji o projekcie i o legendzie 15000
Przygotowanie publikacji - "Poznańskie legendy - szlak kulturowy", który będzie dostępny w każdym punkcie informacji miejskie oraz każdej poznańskiej księgarni i stanowił będzie przewodnik oraz mapę po legendarnych kamieniach na poznańskim Starym Rynku. 30000
Przygotowanie gry miejskiej "Poznańskie legendy - znajdź tajemnicze kamienie". 10000
SUMA: 245000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
bieżąca konserwacja legendarnych kamieni umieszczonych w poznańskim bruku, ewentualna wymiana zniszczonych lub skradzionych 5000
utrzymanie domeny internetowej oraz bieżące utrzymanie i aktualizacja strony www oraz profilu na facebooku (300 zł miesięcznie) 3600
założyć by także należało plan rozbudowy sieci legendarnych kamieni, bowiem nie upamiętnimy wszystkich, a poza tym powstają wciąż nowe opowieści z Poznaniem w tle, każdego 1 czerwca (Dzień Dziecka) mógłby być odsłaniany nowy kamień z kolejną upamiętnioną poznańską legendą. 10000
SUMA: 18600
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
koncepcja graficzna kamienia legendarnego 04_PoznanskieLegendy_150620_Bruk.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 245000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 186000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 431000 PLN
Zespół Obradował w składzie Bartosz Małolepszy Sławomira Piasecka Rekomendacja została wydana tylko w odniesieniu do częściowej realizacji. Rezygnujemy z pomysłu oznakowania przestrzeni tzw.legendarnymi kamieniami.Projekt jest drogi w realizacji i ingeruje w strefę ochrony konserwatorskiej Starego Miasta.Ze względu na zachowanie przejrzystości i czytelności przestrzeni turystycznej Poznania,nie jest wskazane wprowadzanie kolejnego znakowanego szlaku. Realizacja folderów,strony internetowej,faceboka poświęconego poznańskim legendom -pomysł z pewnością przyczyni się do popularyzacji wiedzy na ich temat.Sugeruje się jednak ograniczenie ilości prezentowanych legend,wybór najciekawszych i tylko tych związanych z obszarem Starego Miasta.Zastrzeżenie merytoryczne budzi umiejscoweienie legendy o św.Piotrze i mieczu na ul.Świętosławskiej. Ponadto nie wskazano w opisie szczegółowej lokalizacji projektu,brak szczegółowej lokalizacji elementów projektu a także projekt jest bardzo drogi w utrzymaniu.
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Natalia Chojara, Mirosława Halilović, Kornelia Piotrowska, Marcin Liminowicz, Weronika Sińska
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.