Szlak tematyczny "Magiczne Drzewa"


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Szlak tematyczny "Magiczne Drzewa"
Opis projektu

Szlak tematyczny "Magiczne Drzewa" byłby szlakiem turystycznym, zwracającym uwagę na ciekawe drzewa w centrum miasta Poznania. Przy każdym z pięciu drzew (patrz: załacznik 2), na budynkach (patrz: załącznik 1) widniałaby tabliczka opisująca i wyjaśniająca ich niezwykłe pochodzenie. Ludzie byliby w stanie odkrywać drzewa indywidualnie, bowiem na każdej tabliczce umieszczonoby również mapkę z lokalizacjami wszystkich Magicznych Drzew (mapka z rozmieszczeniem drzew to załącznik 3). Możliwe byłoby również oprowadzanie po szlaku z przewodnikiem miejskim, który barwnie przybliży historię każdego okazu i zaprowadzi bezpośrednio do każdego z nich. Istnieje możliwość rozszerzenia szlaku o kolejne tabliczki przy innych drzewach z coraz to ciekawszymi niezwykłymi historiami. Szlak ten byłby czymś zupełnie nowym w Poznaniu, dlatego warto przeznaczyć dodatkowe koszty na jego reklamę i stronę internetową. działania te pozwolą zwrócić uwagę na zupełnie nową atrakcję turystyczną miasta Poznania, która jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta i nie widnieje w budżecie miasta na rok 2015.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Patrz: załacznik 1.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Na wymienionych w załączniku 1 lokalizacjach umieszczonoby tabliczki opisujące Magiczne Drzewa.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy miasta i turyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Szlak "Magiczne Drzewa" jest istotny z turystycznego punktu widzenia . Osoby zwiedzające Poznań mogłyby na chwilę zapomnieć o urbanistycznych aspektach miasta, a skupić się na jego walorach przyrodniczych. Magiczne drzewa, opatrzone ciekawymi legendami pobudzają wyobraźnię, zachęcają do wycieczek oraz zaszczepiają miłość do przyrody. Szlak ten przyczyni się także do wzrostu świadomości ekologicznej wśród zwiedzających. Do jego powstania nie trzeba generować żadnej nowej przestrzeni. Wystarczy jedynie zamontować tabliczki w już istniejących miejscach, by zwrócić uwagę zwiedzających również na poznańską roślinność. Szlak tematyczny "Magiczne Drzewa" może stać się niepowtarzalnym produktem turystycznym, którego nie znajdziemy w żadnym innym mieście. Jest on szansą na wykreowanie zupełnie nowej atrakcji turystycznej miasta Poznania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
promocja projektu 1000
okazjonalny przewonik oprowadzający po szlaku 2500
montaż i produkcja pięciu tablic 10000
stworzenie i utrzymanie witryny internetowej dotyczącej szlaku 1050
SUMA: 14550
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
koszty utrzymania tabliczek 1500
okazjonalny przewodnik oprowadzający po szlaku 5000
utrzymanie i aktualizacja witryny internetowej 150
SUMA: 6650
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Załącznik nr 1 - pismo Za_cznik nr 1 - Magiczne Drzewa.pdf
Załącznik nr 2 - zdjęcia drzew Za_cznik nr 2 - Magiczne Drzewa.pdf
Załącznik nr 3 - Mapka drzew Za_cznik nr 3 - Magiczne Drzewa.pdf
Formularz zgłoszeniowy Magiczne Drzewa - formularz zg_oszeniowy.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Ochrony Środowiska
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie W treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących wskazane lokalizacje pojawia się zapis dot. zakazu lokalizowania tablic, urządzeń reklamowych i informacyjnych. Część obszaru jest pod ścisłą ochroną ochroną koserwatorską. Dla niektórych obszarów nie ma miejscowego planu a dla pozostałych jest on w opracowaniu.
Zespół Obradował w składzie Leszek Kurek - dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Piotr Szczepanowski - zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Anna Feja - kierownik Oddziału Organizacyjno-Finansowego Wydziału Ochrony Środowiska Marta Grochowska - specjalista ds. programów ochrony środowiska i monitoringu Magdalena Tomiak - specjalista ds. organizacyjnych
 
 
Wydział Transportu i Zieleni
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Natalia Chojara, Mirosława Halilović, Kornelia Piotrowska, Marcin Liminowicz, Weronika Sińska
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.