"Junikowo na sportowo"


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
"Junikowo na sportowo"
Opis projektu

Projekt zakłada budowę zespołu obiektów sportowych: boiska do siatkówki i badmintona, boiska do koszykówki oraz skoczni w dal, bieżni i siłowni terenowej dla mieszkańców Osiedla Junikowo w Poznaniu i przyległych osiedli. Z uwagi na uszkodzenia nawierzchni asfaltowej przez korzenie topoli, brak odwodnienia terenu odprowadzającego nadmiar wody deszczowej, liczne ubytki w nawierzchni i zniszczone bieżnie niezbędne jest: 1.Wykonanie instalacji odwodnienia terenu i połączenie jej z kanalizacją deszczową- uliczną. 2a. Rozbiórka zniszczonej bieżni i skoczni w dal. 2b. Rozbiórka zniszczonej nawierzchni asfaltowej starego boiska do koszykówki. 2c. Demontaż terenowych urządzeń siłowych. 2d.Zniwelowanie terenu. 2e.Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki i badmintona oraz tenisa ziemnego, bieżni i skoczni w dal. 3a. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki. 3b. Przygotowanie miejsca dla ćwiczeń siłowych. 3c. Utwardzenie placów i ciągów pieszych kostką brukową betonową. 3d. Uzupełnienie zieleni niskiej i trawników.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Osiedle Junikowo Poznań Północ. Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego; 60-176 Poznań, ul. Małoszyńska 38.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działka:Obręb Junikowo, ark. 24 działka 46/2 (Bi) o pow. 2 674m2 KW PO1P/00036055/5. Obręb Junikowo, ark. 24 działka 42 (Bi) o pow. 9 739 m2 KW POP1P/00036055/5
Potencjalni odbiorcy projektu
Beneficjentami projektu są: - mieszkańcy Poznania( dzieci, młodzież, dorośli oraz rodziny), a w szczególności osiedla Junikowo i powstających nowych osiedli np. przy ul. Jeleniogórskiej, - drużyna sportowa „Szturm Junikowo”, - Stowarzyszenie Przyjaciół Junikowo, - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, - uczniowie Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 54 im. Jana Kasprowicza, - uczestnicy turniejów sportowych – np. ministranci Diecezji Poznańskiej, - mieszkańcy Poznania biorący udział w konkurencjach sportowych ( np. bieg Lecha Molewskiego), - uczestnicy festynów i pikników.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Osiedle Junikowo nie posiada terenów o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Stan techniczny obiektów zbudowanych w 1965 roku - w tym boiska siatkówki oraz istniejących bieżni i skoczni w dal - jest przestarzały i wymaga dużego nakładu pracy i środków finansowych. Nawierzchnie są zniszczone, popękane i nierówne. Z powodu braku instalacji odwadniającej, teren bywa zalewany, co uniemożliwia wykorzystywanie go w pełni. Powyższa sytuacja jest problemem mieszkańców i szkoły, gdyż nie pozwala na właściwe wykorzystanie terenu i przeprowadzanie pełnego zakresu zajęć dydaktycznych wychowania fizycznego, a co najważniejsze ogranicza możliwość kształcenia właściwych postaw wśród młodzieży. Wielu absolwentów wchodzi w skład drużyny „Szturm Junikowo”, dla której przyszkolne tereny sportowe są miejscem treningu. Poprawa warunków przyczyni się do poszerzenia oferty spędzania wolnego czasu zarówno dla mieszkańców jak i uczniów, co pozytywnie wpłynie na upowszechnienie zdrowego stylu życia oraz integrację społeczności. Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Miasta do 2030 roku i wpisuje się w realizację programu SPORTOWY POZNAŃ.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Boisko do siatkówki, bieżnia, skocznia w dal, nawierzchnie utwardzone, zieleń. 216837
Siłownia terenowa, nawierzchnie utwardzone, zieleń. 268430
SUMA: 485267
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Roczny koszt utrzymania i konserwacji boisk. 2000
SUMA: 2000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Decyzja- trwały zarząd 20150619122724826.pdf
Rekomendacje REKOMENDACJE.pdf
Zdjęcie DSC_0451.JPG
Zdjęcie DSC_0435.JPG

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Oświaty
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 485267 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 2000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 487267 PLN
Zespół Obradował w składzie dyr. Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski, Wanda Musioł, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Ewa Gągało, Anna Rudawska, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz,
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Członkowie Rady Osiedla Junikowo na sesji 19.08.2015
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.