Nowa Rusałka II etap


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Nowa Rusałka II etap
Opis projektu

Projekt stanowi kontynuację projektu pt. „Nowa Rusałka” zgłoszonego do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2015. Celem niniejszego projektu jest uatrakcyjnienie obszaru sportowo-rekreacyjnego nad Jeziorem Rusałka poprzez inwestycję w infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową, która w pełni będzie bezpłatna i ogólnodostępna. Projekt obejmuje przeprowadzenie takich działań jak: remont pomostów przy marinie, które umożliwią bezpieczne cumowanie, przybijanie i postój małych jednostek pływających, takich jak np.: kajaki, rowerki wodne; budowa boiska do piłki nożnej; montaż sieci ławek i koszy na śmieci; utworzenie strefy odpoczynkowo-piknikowej dla rodzin z dziećmi (zacienione miejsce z ławkami i stołami); montaż sieci stojaków rowerowych, pozwalających na bezpieczne pozostawienie roweru i odpoczynek na terenie wokół jeziora Rusałka; nasadzenie drzew i krzewów oraz utworzenie trawników w miejscach gdzie enklawa zieleni została zniszczona, uatrakcyjniając tym samym walory obszaru wokół jeziora oraz zainstalowanie nowoczesnych bezodpływowych zbiorników na ścieki przy bezpłatnych, publicznych toaletach, w celu wyeliminowania zagrożenia zanieczyszczenia wody. W wyniku realizacji projektu zostanie utworzona bezpieczna i przyjazna przestrzeń dla mieszkańców miasta Poznania, z uwzględnieniem rodzin z małymi i starszymi dziećmi, które będą mogły w zaciszu natury spędzić czas wolny ze swoimi pociechami. Ponadto montaż dodatkowych ławek umożliwi osobom, które nie są w stanie pokonywać dłuższych dystansów bez odpoczynku, ułatwienie korzystania z uroków spacerów po terenie wokół jeziora. Umieszczenie dodatkowej ilości koszy na śmieci, pozwoli na zapewnienie czystości i porządku na tym terenie. Zrewitalizowanie terenu wokół Jeziora Rusałka, poprzez uatrakcyjnienie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, zapewni mieszkańcom miasta Poznania miejsce do aktywnego i biernego wypoczynku na łonie natury, z uwzględnieniem potrzeb i preferencji różnych grup wiekowych. Koszty eksploatacji będą ponoszone przez dzierżawcę terenu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ośrodek Wypoczynkowy Rusałka nad Jeziorem Rusałka w Poznaniu

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren wokół jeziora Rusałka jest idealnym miejscem do aktywnego i biernego spędzania czasu wolnego
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu są przede wszystkim: 1. rodziny z dziećmi, dla których zostanie utworzona strefa odpoczynkowo-piknikowa 2. młodzież, dla której zostanie wybudowane boisko do piłki nożnej 3. osoby spędzające aktywny czas wolny, dla których zostanie wyremontowany pomost przy marinie, montaż stojaków rowerowych 4. seniorzy, którzy będą mogli odpocząć na łonie natury 5. ogółem mieszkańcy miasta Poznania, dla których dedykowane są działania ukierunkowane na rewitalizację terenu wokół jeziora, zapewniając bezpieczne i atrakcyjne spędzenie czasu wolnego i odpoczynku od zgiełku miasta.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obszar rekreacyjny Rusałka, zlokalizowany w dzielnicy Sołacz, w centrum miasta, posiada naturalny potencjał atrakcyjnego miejsca spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Poznania. Zweryfikowanym problemem jest deficyt infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej oraz duży stopień zniszczenia obecnej infrastruktury i enklawy zieleni, uniemożliwiający bezpieczny i przyjemny wypoczynek na tym terenie. Z terenów wokół jeziora Rusałka korzysta ok. 8000 osób dziennie w sezonie, świadcząc tym samym o dużym zainteresowaniu spędzenia czasu wolnego na tym terenie. Dlatego też konieczne jest zapewnienie mieszkańcom Poznania właściwej i uatrakcyjnionej infrastruktury, która w pełni będzie zaspokajała ich potrzeby oraz preferencje do spędzenia czasu wolnego.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Remont pomostów przy marinie 150000
Budowa boiska do piłki nożnej 150000
Instalacja nowoczesnych bezodpływowych zbiorników na ścieki 100000
Montaż sieci ławek i koszy na śmieci (150000) oraz montaż sieci stojaków na rowery (80000) 230000
Utworzenie strefy odpoczynkowo-piknikowej 100000
Nasadzenie drzew i krzewów oraz utworzenie trawników 150000
SUMA: 880000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Rekomendacja negatywna dla działek nr 16/1, 17, 3/1, które zostały oddane w dzierżawę i inwestowanie na nich nosi znamiona działań komercyjnych. Rekomendacja pozytywna może obejmować pomosty, które zgodnie z Umową Miasta z Frajda Sp. zo.o nie są jej częścią.
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Treść odwołania: ODWOŁANIE Działania zaproponowane w ramach projektu „Nowa Rusałka II” dotyczące infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej będą bezpłatne i ogólnodostępne dla mieszkańców Poznania i osób odwiedzających tereny rekreacyjne. Wszystkie działania ujęte w projekcie mają na celu zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i przyjemnego wypoczynku w przestrzeni publicznej na terenie wokół jeziora Rusałka. Dodatkowo działania zawarte w projekcie są zgodne ze zweryfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców Poznania. Działania są zgodne z Mapą Potrzeb Lokalnych, a w szczególności z następującymi potrzebami: „Ochrona przyrody, w tym czystości wód” (Sołacz-Winiary) oraz „Zagospodarowanie Rusałki i terenów wokół dla celów rekreacji” (Sołacz-Winiary). Należy również wspomnieć, iż niniejszy projekt stanowi kontynuację projektu pn. „Nowa Rusałka”, zgłoszonego do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015, który był pozytywnie rekomendowany i został skierowany do realizacji, mimo, że jego obszar realizacji i stan prawny był i jest tożsamy z obszarem i stanem prawnym dotyczącym projektu „Nowa Rusałka II”. Zarzut ze strony zespołu weryfikującego, że proponowane działania będą realizowane na terenie działek o nr 16/1, 17, 3/1, które zostały wydzierżawione przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Zakład Budżetowy Miasta Poznania, Fundacji Familijny Poznań na podstawie umowy dzierżawy nr EN.5.2220.1.2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku, a następnie Spółce Frajda Sp. z.o.o. na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 6 lipca 2015 roku i tym samym „inwestowanie na nich nosi znamiona działań komercyjnych”, jest w naszej opinii bezzasadny. Spółka Frajda jest zobowiązana treścią umowy, na podstawie paragrafu 2 Aneksu nr 1, do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem tj. do świadczenia usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji i w tym zakresie dzierżawca zobowiązuje się zapewnić jego ogólnodostępność. Ogólnodostępność w rozumieniu niniejszej umowy, oznacza bezpłatne, nieograniczone w czasie korzystanie przez użytkowników z przedmiotu dzierżawy, z wyjątkiem miejsc gdzie będzie prowadzona działalność komercyjna. Działalność komercyjna Spółki Frajda na terenie ośrodka wypoczynkowego Rusałka dotyczy jedynie prowadzenia działalności gastronomicznej w restauracji oraz barze na plaży. Żadne z zaproponowanych działań w ramach projektu „Nowa Rusałka II” nie dotyczy działalności komercyjnej prowadzonej przez Spółkę Frajda. W projekcie zaplanowano: remont pomostów, budowę boiska do piłki nożnej, montaż sieci ławek i koszy na śmieci, utworzenie strefy odpoczynkowo-piknikowej, montaż sieci stojaków rowerowych, nasadzenie drzew i krzewów, utworzenie trawników, instalację bezodpływowych zbiorników na ścieki. Wszystkie powyższe elementy mają służyć użytkownikom i stanowią działania w przestrzeni publicznej, do której dostęp jest ogólny, bezpłatny, nieograniczony i nie wiążący z żadną działalnością komercyjną. Zarzut „znamion działań komercyjnych” skierowany wobec projektu „Nowa Rusałka II” tym bardziej budzi nasz sprzeciw, ze względu na kontekst innych projektów w ramach budżetu obywatelskiego, które zostały rekomendowane do realizacji i są w trakcie realizacji, a których rezultaty działań projektowych, są wykorzystywane stricte w celach komercyjnych. Przykładem może być „sąsiedzki” projekt pt. „Sportowy Golaj – odbudowa stadionu na Golęcinie – żużel, park rowerowy, futbol” realizowany w ramach PBO 2014 oraz projekt pt. „Sportowy Golaj – Golęcińska Strefa Sportu i Rekreacji” realizowany w ramach PBO 2015. Inwestycje poczynione w ramach w/w projektów służą bezpośrednio celom komercyjnym, m.in. biletowanym imprezom sportowym. Ponadto zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie procedury oceny projektu „Nowa Rusałka II”: w dniu 25 sierpnia otrzymaliśmy informację z wydziału wiodącego tj. Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta o pozytywnym rekomendowaniu projektu do realizacji (informacja i ocena została umieszczona na portalu), a następnie w ciągu jednego dnia został zmieniony wydział wiodący na Wydział Transportu i Zieleni i w dniu 26 sierpnia na portalu pojawiła się zmieniona decyzja na negatywną, nierekomendującą projektu do realizacji, przy czym nie jest już widoczna pierwotna, pozytywna ocena. Ponadto wątpliwości budzi fakt, że w ocenie pozytywnej z dnia 25 sierpnia, dokonanej przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, widniały błędy dotyczące wartości naszego projektu oraz błędna informacja o niewpisywaniu się projektu w Mapę Potrzeb Lokalnych. Podczas rozmowy telefonicznej w dniu 25 sierpnia z pracownikiem Biura Koordynacji Panem Krzysztofem Wawronem otrzymaliśmy potwierdzenie o dokonaniu błędów w wartości projektu przez zespół weryfikujący oraz zapewnienie o braku wpływu tego błędu na pozytywną rekomendację projektu. Uzyskaliśmy również, podczas rozmowy telefonicznej tego samego dnia, potwierdzenie od pracownika Gabinetu Prezydenta Panią Dagmarą Woźniak, że projekt wpisuje się w Mapę Potrzeb Lokalnych i że błąd w opinii umieszczonej na portalu zostanie poprawiony. Niestety kolejny dzień przyniósł zgoła odmienne decyzje. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie: 1. Dlaczego doszło do zmiany wydziału wiodącego? 2. Dlaczego doszło do zmiany wydziału wiodącego po dokonaniu oceny projektu? 3. Dlaczego nie otrzymaliśmy drogą elektroniczną informacji o nagłej zmianie wydziału wiodącego, mimo dokonania oceny projektu? 4. Dlaczego nie otrzymaliśmy drogą elektroniczną informacji o zmianie oceny projektu z dnia na dzień z pozytywnej na negatywną? 5. Dlaczego na portalu budżet.um.poznan.pl nie jest już widoczna pozytywna rekomendacja projektu? 6. Jaką definicję pojęcia „znamiona działań komercyjnych” przyjęła komisja weryfikująca w odniesieniu do naszego projektu? 7. W jaki sposób projekty dotyczące Sportowego Golaja nie wykazują „znamion działań komercyjnych”?
Odpowiedź do odwołania
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 880000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 880000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Maciej Sobociński, Wojciech Makowski, Magdalena Zaradzka, Marek Wierzbicki.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zakład Lasów Poznańskich
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Brak szczegółowego uzasadnienia dla poniesienia wydatków na terenie dzierżawionym przez prywatną firmę. Projekt jest zbyt ogólny
Zespół Obradował w składzie Ewa Drobczyńska, Danuta Kańska, Bogumiła Rosińska, Krzysztof Piechocki, Marcin Nowakowski, Tomasz Hejna
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.