Centrum usług domowych dla seniorów oraz wsparcia ich opiekunów nieformalnych.


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Centrum usług domowych dla seniorów oraz wsparcia ich opiekunów nieformalnych.
Opis projektu

Propozycja ta zakłada objęcie kompleksowym wsparciem seniora jak i jego opiekuna nieformalnego, będącego zazwyczaj członkiem rodziny. Wszystkie działania będą przede wszystkim korzystały z istniejącego obecnie systemu pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Projekt przewiduje również wypełnianie luk istniejącego sytemu, w przypadku braku dostępności lub długiego czasu oczekiwania, poprzez zaoferowanie bezpłatnie w miejscu swojego zamieszkania: 1. Usług Opiekuńczych mających na celu pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych: • czynności żywieniowe, przygotowanie lub dostarczenie posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie OS, • czynności gospodarcze; robienie zakupów, sprzątanie, przynoszenie opału, palenie w piecu, pranie odzieży, bielizny pościelowej, niezbędne prasowanie, • czynności organizacyjne; ustalanie wizyt lekarskich i towarzyszenie, załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie, pomoc w organizacji czasu wolnego, • opieka higieniczna; czynności pielęgnacyjne, zmiana bielizny osobistej i pościelowej zapewnienie kontaktów z otoczeniem, • organizacja wyjść z mieszkania, pomoc w zaspokojeniu potrzeb kulturalno - sportowo – rekreacyjnych i religijnych. 2. Usług Pielęgniarskich: • Pielęgniarska opieka długoterminowa. • Opieka nad pacjentem w domu - dyżur u pacjenta (np. po wyjściu ze szpitala) • Poradnia leczenia ran • Kompleksowa opieka pielęgniarska. 3. Usług rehabilitacyjnych • Zabiegi dopasowane do potrzeb pacjentów, rehabilitacja w domu pacjenta. 4. Konsultacji medycznych – specjalistów, których konsultacja jest kluczowa w opracowaniu programu pomocy, a do których czas oczekiwania na świadczenie w ramach NFZ wynosi ponad 3 m-ce (zgodnie z danymi dostępnymi w informatorze NFZ np. ortopeda, neurolog). 5. Wsparcia psychologicznego- indywidualne i w formie grup wsparcia. 6. Wsparcia w formie wlontariackiej pomocy domowej obejmującej towarzyszenie w życiu codziennym (spędzanie czasu z seniorem, czytanie książek, towarzyszenie podczas spacerów itp.). Ww. usługi będą miały charakter interwencyjny i będą funkcjonowały na zasadzie doraźnie działającego pogotowia i w miarę możliwości będą zastępowane/ uzupełniane usługami z obecnie istniejących systemów.

Wszystkie działania będą poprzedzone szczegółowym wywiadem i ankietą o potrzebach seniora i opiekuna, na podstawie których skonstruowany zostanie Indywidualny Plan Opieki i Wsparcia. Opiekun nieformalny zostanie wsparty przez Asystenta Rodziny i Seniora, którego zadaniem będzie udzielanie informacji na temat funkcjonujących w systemie form opieki domowej oraz innych form wsparcia seniora i rodziny z seniorem, - udzielanie wsparcia w uzyskaniu opieki domowej, - monitorowanie sytuacji rodziny z seniorem objętym opieką domową, - pomoc w poprawie ich trudnej sytuacji życiowej, wynikającej z choroby lub niepełnosprawności seniora, - udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, - odbywanie spotkań informacyjno/ profilaktycznych u rodzin z seniorem. Pomoc Asystenta zostanie uzupełniona o działania Rzecznika Praw Osób Starszych i/lub Niesamodzielnych (prawnika), którego zadaniem będzie m.in. udzielanie porad i informacji osobom starszym i ich opiekunom o ich uprawnieniach i przysługujących formach opieki, identyfikowanie i reagowanie na wszelkie przykłady dyskryminacji osób starszych; podejmowanie interwencji w sytuacjach niewłaściwego traktowania osób starszych w instytucjach publicznych, ochrony zdrowia i innych, pomoc w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji i organizacji kwestii formalnych. Działania projektowe będą miały charakter pilotażowy a ich celem będzie stworzenie modelu, który będzie stanowił unikalne połączenie społecznego i medycznego systemu opieki, opracowanego na podstawie teorii naukowych oraz doświadczeń zebranych w ramach współpracy na poziomie lokalnym i krajowym, oraz we współpracy z ekspertami, wchodzącymi w skład Rady Programowej, który będą pełnić rolę konsultantów modelu. W skład Rady Programowej wejdą specjaliści regionalni i krajowi w obszarze zdrowia, wsparcia i aktywizacji osób starszych i/lub niesamodzielnych, lokalni interesariusze m.in. przedstawiciele władz, jednostek działających w obszarze wsparcia społecznego opieki zdrowotnej i aktywizacji osób starszych i /lub niesamodzielnych tacy jak przedstawiciele Urzędu Miasta Poznań, NFZ, MOPR, pracownicy naukowi w tym: socjolodzy. W efekcie realizacji projektu we współpracy z Radą Programową zostanie opracowany ilościowy i jakościowy raport o aktualnej sytuacji w systemie opisujący m.in. szczegółowy zakres rzeczowy usług opiekuńczych, narzędzia, warunki realizacji usług, wymogi dotyczące kwalifikacji osób zaangażowanych w ich świadczenie, a także szczegółowe zasady oraz sposoby monitorowania i ewaluacji usług.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Biuro projektu - ul. św. Marcin 58/64, III piętro, 61-807 Poznań. Działania dla seniorów-w miejscu ich zamieszkania na terenie całego Poznania.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Projekt będzie realizowany na terenie całego Poznania, ponieważ wszystkie działania kierowane do seniorów będą realizowane w ich miejscu zamieszkania. Nasz projekt umożliwi przede wszystkim starszej osobie pozostanie we własnym domu, gdzie czuje się ona najlepiej. Człowiek starszy bardzo przeżywa konieczność zmiany miejsca zamieszkania i odbiera to jako sygnał, iż stał się niepotrzebnym, uciążliwym balastem. Dlatego domowa opieka i wspieranie seniorów w ich miejscu zamieszkania jest nie tylko zasadne ekonomicznie ale co najważniejsze najlepsze dla samych seniorów.
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt kierowany będzie do osób przewlekle i obłożnie chorych, ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się na listach oczekujących na przyjęcie do Domów Pomocy Społecznej, których stan zdrowia nie wymaga leczenia w warunkach ostrego oddziału szpitalnego, natomiast powoduje występowanie poważnych deficytów w samoopiece (czyli niemożności samodzielnego zadbania o siebie) uniemożliwiając im niezależne, samodzielne funkcjonowanie w swoich domach. Kluczowym kryterium kwalifikacji do projektu będzie posiadanie statusu klienta MOPR. Działaniami zostaną również objęci pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielne. Osoby te wymagają codziennej, a nieraz i całodobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki, pielęgnacji oraz kontynuacji leczenia. Oferta kierowana jest do osób starszych, niepełnosprawnych, zależnych, niewidomych, z zaburzeniami pamięci, po incydentach kardiologicznych, neurologicznych, o podwyższonym poziomie cukru. Dodatkowo, ponieważ opieka nad seniorami, w tym chorymi i poważnie chorymi opiera się głównie na najbliższych i rodzinie, tworząc model wsparcia i opieki dla osób starszych uwzględniliśmy również potrzeby i oczekiwania nieformalnych opiekunów osób starszych, którzy potrzebują rozwiązań umożliwiających im opiekę. I do nich też kierujemy część działań. Łączna liczba osób objętych projektem: 50 osób.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Starzenie się ludności jest jednym z najważniejszych współczesnych wyzwań demograficznych. Kompleksowy system wsparcia i opieki dla osób starszych jest kluczowym warunkiem zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Liczba inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia seniorów stopniowo wzrasta, ale wciąż jest niewystarczająca. Analiza dokumentów krajowych i regionalnych wskazuje na potrzebę podjęcia działań w zakresie zintegrowanych usług wspierania osób starszych. Między innymi raport "Opiekunowie rodzinni osób starszych – potrzeby, problemy, wyzwania dla polityki społecznej" przygotowany przez ROPS w Krakowie wskazuje na liczne braki w tym obszarze. Jako jeden z ważniejszych wniosków raport wskazuje niedoinformowanie opiekunów nieformalnych osób starszych – zwłaszcza osoby o niższym wykształceniu i /lub niepracujące często nie wiedzą gdzie i jakiego rodzaju wsparcia formalnego i systemowego mogą szukać. Brakuje im nawet podstawowej wiedzy dotyczącej następujących kwestii: finansowana z NFZ pielęgniarska opieka długoterminowa i domowe zabiegi rehabilitacyjne, dostępny sprzęt ortopedyczny i pomocniczy i system dofinansowań takiego sprzętu oraz warunki jego uzyskania. Asystent Rodziny i Seniora – odpowiednio przygotowany do pracy pełniłby funkcję informacyjną i edukacyjną w tym zakresie. Kolejnym ważnym problemem jest pogłębiające się osamotnienie opiekunów nieformalnych i ich izolacja od społeczeństwa, a także rezygnacja z pełnienia innych ról społecznych w tym zawodowych na rzecz opieki nad bliską osobą starszą – pomoc wolontariacka, a także pomoc psychologiczna i grupy wsparcia proponowane w projekcie będą stanowiły istotną przeciwwagę dla tego zjawiska, taki wniosek jest dodatkowo poparty doświadczeniem własnym projektodawcy w obszarze wolontariatu domowego. Raport wskazuje na konieczność integracji różnych form pomocy osobom starszym i ich opiekunom ponieważ również na poziomie systemowym istnieje pewien poziom niedoinformowania – pracownicy różnych instytucji często nie potrafią wskazać opiekunom innych placówek oraz obszarów, w których można uzyskać wsparcie – proponowane w projekcie rozwiązania mogą w znacznym stopniu zmniejszyć ten problem. Uzupełnienie proponowanych we wniosku rozwiązań stanowić będzie prawnik zatrudniony na stanowisku Rzecznika Praw Osób Starszych i/lub Niesamodzielnych, który w trudnych sytuacjach prawnych, np. braku możliwości uzyskania konkretnych świadczeń przez rodzinę i seniora będzie pełnił funkcję doradczą. W Polsce od kilku lat dyskutuje się o potrzebie zbudowania systemu domowej opieki społeczno-medycznej, który poprawiłby istniejącą sytuację, a w szczególności przygotowałby rozwiązania na przyszłość. Optymalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie systemu opieki opartego na czterech współpracujących ze sobą sektorach: opieka medyczna (stacjonarna i domowa) – opieka poza medyczna – opieka socjalna – opieka edukacyjna. Takie połączenie pozwala na holistyczne traktowanie pacjenta, bieżący monitoring oraz wymianę informacji w całym procesie opieki i bieżące dopasowywanie form pomocy do potrzeb osób objętych opieką. Wiedza i doświadczenie projektodawców, pozwala na stworzenie kompleksowego i zindywidualizowanego systemu opieki i wsparcia osób starszych i/lub niesamodzielnych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszty pracownicze: koordynacja i zarządzanie projektem, obsługa księgowo-kadrowa, zespół specjalistów: Asystenci Rodziny i Seniora, Rzecznik Praw Osób Starszych i/lub Niesamodzielnych, opiekunowie społeczni, pielęgniarki, rehabilitanci, psycholodzy, lekarze specjaliści . KLUCZ DO BUDŻETU: 1. Koszty pracownicze - koordynacja i zarządzanie projektem (koordynator projektu, koordynator centrum)2 x 3500 x 12 m-cy= 84 000 -obsługa księgowo-kadrowa 1000 x 12 m-cy = 12 000 zespół specjalistów: Asystenci Rodziny Seniora (3 osoby) 3 x 3 500 x 12 m-cy = 126 000, Rzecznik Praw Osób Starszych i/lub Niesamodzielnych 1 x 3 500 x 12 m-cy = 42 000, opiekunowie społeczni (3 osoby) 3 x 3 500 x 12 m-cy = 126 000 pielęgniarki (3 osoby) 3 x 3 500 x 12 m-cy = 126 000 rehabilitanci (2 osoby) 2 x 3 500 x 12 m-cy = 84 000, psycholodzy (1 osoba) 1 x 3 500 x 12 m-cy = 42 000 lekarze specjaliści - ryczałt miesięczny 1500 zł x 12 m-cy = 18 000 Podane kwoty wynagrodzenia są kwotami brutto-brutto. 660000
Koszty obsługi: koszty przejazdu pracowników do domu seniorów, koszty biura projektowego, wyposażenie zespołu specjalistów m.in. sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, sprzęt i materiały biurowe, opracowanie raportu z realizacji projektu, spotkania Rady Programowej KLUCZ DO BUDŻETU: 2.Koszty obsługi koszty przejazdu pracowników do domu seniorów 12 osób x 150 zł (ryczałt/ PEKA) x 12 m-cy = 21 600 koszty biura projektowego 2500 (czynsz) 12 m-cy = 30 000 wyposażenie zespołu specjalistów m.in. sprzęt medyczny i rehabilitacyjny - 15 000 sprzęt i materiały biurowe - 6 000 opracowanie raportu z realizacji projektu – 20 000; spotkania Rady Programowej 5 spotkań x 5 ekspertów x 500 = 12 500 Podane kwoty wynagrodzenia są kwotami brutto-brutto 105100
Promocja projektu (plakaty, ulotki) 3000
SUMA: 768100
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
rekomendacja CIS Rekomendacja.pdf
rekomendacje dr Stogowski Andrzej referencje CoCodi.jpg
rekomendacje dr Paweł Łuczak rekomendacje dr _uczak.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Projekt mieści się w zadaniach gminy z zakresu pomocy społecznej. Stanowi propozycję świadczenia usług opiekuńczych w nowej formule. Niestety, nie ma podstaw prawnych do finansowania przez samorząd usług medycznych dla seniorów. Jednocześnie należy podkreślić, że trwają prace na poziomie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nad zbudowaniem bardziej skutecznej współpracy sektora opiekuńczego, tj. pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Oceniam projekt Centrum jako projekt, który powinien być realizowany po uporządkowaniu przepisów prawnych (poziom ustaw), w tym również w zakresie ponoszenia opłat przez klientów za korzystanie z tego typu usług. Uruchomienie Centrum powinno być poprzedzone programem pilotażowym i powinno zakładać działalność na min. 3 lata. W systemie wsparcia osób zależnych istotne jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i dostępności do określonego katalogu usług w odpowiednim do ich potrzeb okresie czasu.
Zespół Obradował w składzie Anna Kuca-Szpytko, Alicja Szcześniak
 
 
Treść odwołania: Projekt CENTRUM USŁUG DOMOWYCH DLA SENIORÓW oraz WSPARCIA ICH OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH nie zakłada usług medycznych lecz szeroko rozumiane usługi opiekuńcze, w tym pielęgnacyjne, rehabilitacyjne czy psychologiczne, a także bezcenny wolontariat. Zakłada również wsparcie rodziny poprzez edukację i informację. Rozczłonkowanie i brak precyzji w podziale zobowiązań do świadczeń w opiece długoterminowej jest jednym z najistotniejszych mankamentów. Rozdzielenie świadczeń i usług, a tym samym odpowiedzialności na różne, w zasadzie nie współpracujące ze sobą resorty i instytucje (Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, i samorządy różnych szczebli) to jeden z podstawowych powodów nieefektywności systemu. Kwestie opieki długoterminowej reguluje obecnie 18 ustaw i kilkadziesiąt rozporządzeń. Czyni to system nieprzejrzystym, trudno dostępnym dla potrzebujących i ich rodzin. Prace na poziomie ministerialnym w naszej ocenie nie wykluczają działań samorządowych, co więcej, działania lokalne mogą stanowić źródło cennych informacji praktycznych. Miasto Poznań od wielu lat jest liderem w polityce senioralnej, dlatego realizowanie takich wyzwań jest jak najbardziej uzasadnione. Projekt ten może zostać potraktowany jako pilotażowy, a wymogiem jego realizacji może być zachowanie przez realizatorów trwałości. Podsumowaniem odwołania niech będzie poniższy cytat: „Nikt nie może zamykać oczu niezależnie od politycznego stanowiska na fakt, że w 2030 roku ludzi po 80-tce będzie 4-krotnie więcej niż jest dzisiaj. Warto sobie uzmysłowić co to oznacza dla nas wszystkich i także dla naszych dzieci, że z niespełna pół miliona ludzi starych będziemy mieli dwa miliony obywateli, którzy skończyli osiemdziesiąt lat lub więcej. To nie jest i nie powinno być wyzwanie demograficzne traktowane jak klątwa, to jest po prostu zadanie do wykonania. Z tego zadania wynika między innymi to, że w roku 2030 musimy umieć zapewnić seniorom życie w godnych warunkach...”
Odpowiedź do odwołania
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE DOTYCZY
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 768100 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 768100 PLN
Zespół Obradował w składzie Alicja Szcześniak
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Pomoc taka po pierwsze jest w zakresie działalności gminy, a prowadzenie takiej działalności winno być oparte o przepisy prawa.
Zespół Obradował w składzie Natalia Chojara, Mirosława Halilović, Kornelia Piotrowska, Marcin Liminowicz, Weronika Sińska
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.