Wildeckie place zabaw oraz place sportowo-rekreacyjne do uprawiania sportów miejskich


Kategoria
Wilda
Nazwa projektu
Wildeckie place zabaw oraz place sportowo-rekreacyjne do uprawiania sportów miejskich
Opis projektu

Projekt ten jest połączeniem dwóch zgłoszeń do PBO: "Wildeckie parki sportowo-rekreacyjne" oraz "Plac sportów miejskich". Oba projekty zakładają instalację na terenie Wildy placów treningowych do uprawianiu pokrewnych dyscyplin z kategorii "sportów miejskich". Połączenie obu projektów spowoduje powstanie w parku Jana Pawła całego kompleksu służącego do treningów takich dyscyplin jak Street Workout, Le Parkour, Free Running oraz Uliczna Akrobatyka. Oba projekty zakładają stworzenie wspólnej, ogólnodostępnej przestrzeni do uprawiania modnych sportów na świeżym powietrzu.

Celem projektu jest dostosowanie wildeckich placów zabaw do potrzeb dzieci starszych i młodzieży oraz utworzenie profesjonalnych placów do trenowania Street Workoutu oraz innych sportów miejskich takich jakLe Parkour, Free Running oraz Uliczna Akrobatyka).

Obecnie żaden z placów znajdujących się na naszym osiedlu nie jest dostosowany do potrzeb i możliwości fizycznych dzieci w wieku szkolnym – nie posiadają one ani urządzeń do wspinaczki, ani też do innych aktywności ruchowych, którymi byłyby zainteresowane dzieci starsze niż 6-letnie. Realizacja tego projektu umożliwi aktywne spędzanie czasu wildeckiej młodzieży i osobom ceniącym sobie ruch na świeżym powietrzu. Projekt ten łączy w sobie dwie bardzo istotne kwestie: doposażenie placów zabaw w urządzenia rekreacyjne dla starszych dzieci i młodzieży oraz montaż urządzeń do sportów miejskich umożliwiających ćwiczenia nie tylko profesjonalistom, ale także amatorom i stanowiących bardzo dobrą alternatywę dla młodzieży chcącej aktywnie spędzać czas. Place zabaw wzbogacone zostałyby w urządzenia do wspinaczki: ścianki, linaria: piramidy linowe oraz zjazdy linowe zamontowane na piaszczystym podłożu. Place do Street Workoutu wpowinny posiadać parametry wskazane w dołączonym kosztorysie i projekcie: · wymiary placu: 11 x 13,5 metra · nawierzchnia: sypka (piasek: 0,2 - 2 mm lub żwir: 2-8 mm); grubość warstwy: 30 cm (zgodnie z PN 1177:2009) · obrzeża placu wykończone krawężnikiem.
Przyrządy (wykonane zgodnie z najnowszą normą EN 16630:2015): · 10 drążków treningowych na różnych wysokościach · 2 drążki typu "snake" · 2 drabinki poziome · 2 drabinki pionowe · 2 poręcze równoległe wysokie · 1 poręcze równoległe niskie · 2 crossfit boxy · 1 lina · 1 pooldance · 1 drążek długi umożliwiający powieszenie kółek gimnastycznych Proponowana kolorystyka: słupy i mocowania - kolor szary, drążki, drabinki - kolor jasno żółty. Dodatkowy plac do sportów miejskich w Parku JPII będzie obiektem zrzeszającym osoby trenujące sporty miejskie, czyli takie dyscypliny jak Le Parkour, Free Running oraz Uliczną Akrobatykę. Place takie jak ten powstały już w większości dużych miast w Polsce. Wybudowanie takiego miejsca w Poznaniu spowoduje, że dziesiątki, a nawet setki osób nie będą musiały przemierzać setek kilometrów po naszym kraju aby móc korzystać z takiego sprzętu. Realizując projekt stworzymy plac, na którym znajdziemy sieć drążków, barierek, murków oraz platform. Taka infrastruktura pozwoli na doskonalenie umiejętności efektownego przemieszczania oraz zwiększenie swojej siły. Wskazane dyscypliny pozwalają również krzewić poprawne postawy wśród młodzieży, które uczą że osiąganie celów wiąże się z poświęceniem czasu i wysiłku - są to sporty dosyć modne, które zaczyna każdego roku trenować coraz więcej nowych osób.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

1. Park Drwęskich - urządzenia dla dzieci starszych + plac do Street Workoutu 2. Park Jana Pawła II urządzenia dla dzieci starszych + plac do Street Workoutu + plac do sportów miejskich, 3. Remontowany plac zabaw przy ulicy Saperskiej/Czwartaków – tylko urządzenia dla dzieci starszych

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wszystkie wskazane lokalizacje są gruntami miejskimi zarządzanymi przez Zarząd Zieleni Miejskiej.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Wildy: starsze dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe (także spoza rejonu Wildy) zainteresowane trenowaniem na świeżym powietrzu. Dzieci, młodzież oraz dorośli, którzy chcą poprawić swoją kondycję zdrowotną. Osoby trenujące każdą dyscyplinę sportową, chcące poprawić swoją sprawność fizyczną poprzez ćwiczenia siłowe. Osoby trenujące sporty: Le Parkour, Free Running, Street Workout, Uliczna akrobatyka.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Połączenie placów zabaw dla dzieci starszych i młodzieży z urządzeniami treningowymi do Street Workoutu i sportów miejskich pozwala na stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku dla różnych grup wiekowych. Drążki ćwiczeniowe bardzo często cieszą się większą popularnością niż klasycznie urządzone boiska i place zabaw, które nie są dostosowane do potrzeb nastolatków. W tym momencie jedynym obiektem do Street Workoutu w Poznaniu, spełniającym konieczne wymagania, jest pierwszy, stworzony kilka lat temu, plac treningowy na terenie parku linowego „Pyrland Park” przy ulicy Baraniaka. Realizacja opisanych w projekcie inwestycji we wskazanych lokalizacjach spowoduje, że będą to jedyne takie obiekty usytuowane w bezpośredniej okolicy ścisłego centrum, w idealnym otoczeniu zieleni Parku Jana Pawła i Parku Drwęskich, z doskonałym dojazdem - umożliwi to korzystanie z nich nie tylko mieszkańcom Wildy. Ponadto należy mieć na uwadze, że wildecka młodzież nie ma żadnych ofert aktywności fizycznych dostosowanych do swoich potrzeb – lokalizacja tych placów celowo uwzględnia bliskie sąsiedztwo Gimnazjum nr 42 (Park Jana Pawła II) i Gimnazjum nr 40 (Park Drwęskich), stanowiąc interesującą alternatywę dla młodzieży. Place zabaw dla dzieci starszych również ulokowane są w miejscach często odwiedzanych przez dzieci w wieku szkolnym – zarówno Park Jana Pawła II stanowi tego typu miejsce, jak również Park Drwęskich zlokalizowany w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 5. Plac zabaw przy ul. Saperskiej/Czwartaków jest swoistą „wildecką piętą achillesową” – mieszkańcy od lat zabiegają o remont tego miejsca, jednak dopiero w czerwcu br. dzięki staraniom obecnej Rady Osiedla Wilda udało się przekazać ten plac pod zarząd ZZM. Rada Osiedla Wilda planuje w przyszłym roku wyposażenie placu w urządzenia dla dzieci małych - nasz projekt zaś stanowi realną szansę na uzupełnienie tej inwestycji i stworzenie w tym miejscu placu zabaw z prawdziwego zdarzenia, dla młodszych i starszych dzieci. Projekt ten stanowi również doskonałe uzupełnienie dla osiedlowych siłowni, wspomoże krzewienie prawidłowych postaw sportowych oraz wykształci wśród młodzieży poczucie przynależności do grupy wyjątkowej. Sporty uliczne wzmacniają chart ducha oraz pomagają zapobiegać chorobom cywilizacyjnym XXI wieku, tj. otyłości, patologiom społecznym czy uzależnieniu od komputera - są powrotem do źródeł pierwotnej natury, stanowiąc atrakcyjną alternatywę dla szarej codzienności.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Urządzenia na placu zabaw w Parku Jana Pawła II - projekt NIE zakłada zastosowania sztucznej nawierzchni bezpiecznej 110000
2. Urządzenia na placu zabaw w Parku Drwęskich - projekt NIE zakłada zastosowania sztucznej nawierzchni bezpiecznej 90000
3. Urządzenia na placu zabaw ul. Saperska/Czwartaków - projekt NIE zakłada zastosowania sztucznej nawierzchni bezpiecznej 70000
4. Place do Street Workoutu w Parku Jana Pawła II i w Parku Drwęskich - szczegółowy kosztorys i opis w załączeniu 100000
5. Plac do sportów miejskich w Parku Jana Pawła II - szczegółowy kosztorys i opis w załączeniu 111912
SUMA: 481912
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Prace porządkowe oraz konserwacja urządzeń. 10000
SUMA: 10000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Rekomendacje Rady Osiedla oraz Grupy Street Workout Rekomendacje.pdf
Kosztorys placu do sportów miejskich oraz typy nawierzchni kosztorys i nawierzchnie.pdf
Projekt Projekt - Wildeckie Parki Sportowo-Rekreacyjne.pdf
Wizualizacja, projekt placu do Street Workoutu Wizualizacja, projekt placu SW.pdf
linaria - przykłady urządzeń linaria - przyk_ady urz_dze_.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 485000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 10000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 495000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Wojciech Makowski, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Wilda na sesji w dniu 20 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.