Promenada Piątkowsko-Winogradzka - I etap


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Promenada Piątkowsko-Winogradzka - I etap
Opis projektu

Założeniem jest stworzenie projektu (a w przyszłości jego zrealizowania) przestrzeni parkowej oraz spacerowej przeznaczonej dla mieszkańców Poznania na terenach będących obecnie nieużytkami miejskimi (pomiędzy trasą PST a ul. Księcia Mieszka I). Celem projektu będzie wytyczenie dwóch ścieżek pieszo-rowerowych (wraz z zamontowaniem odpowiedniej infrastruktury; ławek, śmietników itd) wzdłuż tego ciągu (promenady) na osi północ-południe po obu stronach Poznańskiego Szybkiego tramwaju Zachodnia nitka zaczynałaby się od przystanku PST Szymanowskiego, a kończyła się na wysokości ulicy Lechickiej, wchodnia - docelowo miałaby prowadzić aż do przystanku PST Słowiańska. Dodatkowo przygotowany zostałby kompleksowy projekt nasadzeń na opisywanym powyżej terenie, który (wraz z kolejnymi latami) realizowany byłby z puli nasadzeń kompensacyjnych (do jakich zobowiązani są inwestorzy [przez Wydział Ochrony Środowiska] w momencie prowadzenia inwestycji i przeprowadzania wycinki drzew). W chwili obecnej żaden inwestor mający w obowiązku przeprowadzić nasadzenia kompensacyjne nie ma wymogu oznaczenia precyzyjnie miejsca tych nasadzeń; skutkiem czego prowadzone są one bez głębszej koordynacji i planów, w miejscach w gruncie rzeczy często bezsensownych. Wyznaczenie tych terenów znacząco poprawiłoby m.in. sytuację Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, posiadającej znaczny problem w tym zakresie (brak miejsc na nasadzenia w miejsce wycinanych drzew, które niszczą infrastrukturę/zagrażają mieszkańcom oraz ich życiu/zdrowiu) i umożliwiłoby prowadzenie wtórnych nasadzeń na terenie Piątkowa oraz Winograd. Obecnie miejsc takich już niestety nie ma, co skutkuje niestety stopniowym ubywaniem zieleni na północy Poznania.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Wykorzystanie przestrzeni zielonej, obecnie głównie polan, znajdujących się pomiędzy trasą PST (od przystanku Szymanowskiego), a ul. Księcia Mieszka I (do skrzyżowania z ul. Trójpole) oraz naturalnych ścieżek wzdłuż PST na zachód od trasy na odcinku pomiędzy PST Szymanowskiego a PST Lechicka Poznań Plaza

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Docelowo projekt miałby być realizowany, aż do wysokości przystanku PST Słowiańska.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania, zwłaszcza Piątkowa oraz Winograd, a także osoby korzystające z okolicznych atrakcji turystycznych (np udostępniony do zwiedzania Fort Va); turyści, przyjezdni.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zaletą stworzenia tej przestrzeni parkowej byłoby rozwiązanie dwóch pilnych problemów. Występujący brak odpowiedniej ilości przestrzeni zielonej skierowanej dla mieszkańców Piątkowa oraz Winograd wraz z możliwością rekreacji, spacerów na jej terenie itd., a także rozwiązanie problemów związanych z kwestią nasadzeń kompensacyjnych i stopniowym ubywaniem zieleni z północnych terenów miasta Poznania wraz z przygotowaniem kompleksowego programu wykorzystywania tych nasadzeń przy tworzeniu nowych przestrzeni parkowo/rekreacyjnych dla mieszkańców.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowanie projektu dwóch nitek ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż PST (na odcinku PST Sobieskiego-Trójpole oraz PST Szymanowskiego-PST Lechicka Poznań Plaza) wraz ze stosowną infrastrukturą (ławki, oświetlenie, kosze na śmieci) oraz projektu zazielenienia realizowanego w kolejnych latach z puli nasadzeń kompensacyjnych podmiotów prywatnych/spółdzielni mieszkaniowych itd. 400000
SUMA: 400000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
lokalizacja promenady-ptkwo-winogrady Promenada Pi_tkowsko-Winogradzka.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Realizacja zadania będzie możliwa po ustaleniu stanu prawnego działek oraz zakończeniu procesu przenoszenia pielęgnacji zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych z ZTM do ZZM i ZDM, czyli w roku 2017.
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Marek Wierzbicki, Maciej Sobociński, Magdalena Zaradzka.
 
 
Treść odwołania: Na wymienionym jako terenie obszarze nie były prowadzone nigdy żadne prace konserwacyjne, stąd też niemożliwe do zaakceptowania miałoby być przesuwanie projektu AŻ do 2017 roku ze względu na domniemane problemy z przekazywaniem tego obszaru pomiędzy jurysdykcje poszczególnych wydziałów. Zgodnie z informacjami działki (poza jedną należącą do skarbu państwa, na której i tak już jest obecna podobnego rodzaju infrastruktura - tj przystanek PST Szymanowskiego) na terenie których miałaby odbyć się inwestycja należą do miasta, stąd też niemożliwe do zaakceptowania są argumenty o przesunięciu projektu AŻ na 2017r. Jednocześnie nadmieniam o pozytywnej rekomendacji Rady Osiedla Piątkowo. Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę, iż teren zasięgu projektu obejmuje RO Piątkowo oraz RO Nowe Winogrady Północ, a nie jak zostało zaznaczone RO Piątkowo oraz RO Bonin.
Odpowiedź do odwołania
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 100000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 100000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Maciej Sobociński, Wojciech Makowski, Magdalena Zaradzka, Marek Wierzbicki.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Transportu Miejskiego
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Uchwała Nr VII/29/IV/2015 Rady Osiedla Piątkowo z dnia 19 sierpnia 2015 r.
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Robert Kołaczyk, Izabela Hołosyniuk, Filip Kruszewski.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.