Miłostowo dla wszystkich - budowa pochylni dla wózków


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Miłostowo dla wszystkich - budowa pochylni dla wózków
Opis projektu

Projekt „Miłostowo dla wszystkich – budowa pochylni dla wózków” koncentruje się na wybudowaniu dwóch pochylni po obu stronach ulicy Warszawskiej, na wysokości pętli tramwajowej oraz Cmentarza Komunalnego Miłostowo. W tym rejonie wybudowane jest przejście podziemne, które stanowi istotną barierę w poruszaniu się osób starszych, niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi. Jest również zaprzeczeniem wybudowanych w kolejnym przejściu podziemnym (bezpośrednio na teren cmentarza) wind podziemnych. Proponowane rozwiązanie skierowane jest do znaczącej części mieszkańców Poznania oraz okolic, posiadających groby bliskich na terenie wspomnianego Cmentarza Komunalnego. Jest to również rozwiązanie uwzględniające ekonomiczny aspekt inwestycji oraz wygodę pozostałych uczestników ruchu na ul. Warszawskiej. Wydzielenie w tym rejonie przejścia dla pieszych stanowiłoby kolejny element spowalniający ruch samochodowy w tym rejonie. Aby było to rozwiązanie bezpieczne, musiałoby opierać się o sygnalizację świetlną, która przy znacznym natężeniu ruchu pieszego pomiędzy pętlą a cmentarzem, znacznie utrudniłaby ruch pojazdów. Drugą alternatywą jest wybudowanie kładki nad ulicą Warszawską. Uwzględniając istniejące w tym miejscu trzy pasy ruchu na każdej jezdni oraz szeroki pas zieleni, inwestycja ta pochłonęłaby znaczną część budżetu i nie byłaby rozwiązaniem ekonomicznym. Wybudowanie pochylni jest rozwiązaniem najbardziej ekonomicznym, które godzi interesy osób poruszających się na tym obszarze pieszo oraz pojazdami mechanicznymi, a także nie generuje wysokich kosztów utrzymania w latach kolejnych. Uwzględnia również priorytet wprowadzany przez Unię Europejską, jaką jest wyrównywanie szans poprzez ułatwienie dostępu do miejsc użyteczności publicznej osobom niepełnosprawnym, starszym oraz matkom z dziećmi. Dodatkowo, jest inwestycją nie wpływającą znacząco na ruch pieszy i samochodowy w czasie trwania budowy. ZDM pozytywnie zaopiniował propozycję wybudowania pochylni w oparciu o powyższą argumentację.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ul. Warszawska na wysokości Cmentarza Komunalnego oraz pętli tramwajowej "Miłostowo"

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przejście podziemne pod ul. Warszawską.
Potencjalni odbiorcy projektu
Grupą docelową projektu są mieszkańcy Poznania oraz okolic, posiadający groby bliskich na Cmentarzu Komunalnym Miłostowo. Według statystyk, na terenie cmentarza spoczywa 81 tysięcy zmarłych. Zakładając, że regularnie (raz na tydzień) groby odwiedza chociażby 0,5% bliskich, możemy mówić o ok. 12 tysiącach osób miesięcznie, poruszających się w tamtym obszarze. Dotyczy to wielu grup społecznych - osób starszych, niepełnosprawnych czy rodzin z małymi dziećmi, a warto zauważyć, że dane są zaniżone.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt „Miłostowo dla wszystkich – budowa pochylni dla wózków” ma na celu ułatwienie osobom odwiedzającym groby bliskich na Cmentarzu Komunalnym Miłostowo przejście pomiędzy cmentarzem a pętlą tramwajową „Miłostowo”. Na terenie cmentarza wybudowane są windy, które pozwalają pokonać przejście podziemne osobom mającym problemy z poruszaniem się. Niestety, aby dostać się do tego udogodnienia ze strony pętli tramwajowej, należy pokonać kilkadziesiąt stopni, czyli przejście podziemne pod ulicą Warszawską. Tym samym, osoby chcące dostać się samodzielnie na teren cmentarza, a posiadające problemy z poruszaniem się, zmuszone są do łamania przepisów i pokonywania ulicy Warszawskiej w miejscu niedozwolonym. Projekt wnioskuje o dotacje na wybudowanie pochylni umieszczonych po obu stronach ulicy Warszawskiej, które pozwolą na pokonanie przejścia podziemnego osobom niepełnosprawnym. Wybudowanie pochylni zachowuje system rozwiązań w okolicach Cmentarza Komunalnego Miłostowo i jest bardziej ekonomiczne. Równocześnie dba o równy dostęp do powierzchni publicznych osobom pełnosprawnym i niepełnosprawnym, co we współczesnym świecie jest działaniem priorytetowym.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Dwie pochylnie – 2 mln złotych (koszt oszacowany przez ZDM) Dodatkowym atutem projektu jest brak kosztów związanych z konserwacją inwestycji w dalszych latach. 2000000
SUMA: 2000000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Gospodarki Komunalnej
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 1950000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 30000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 1980000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.