Kultura dla studentów


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Kultura dla studentów
Opis projektu

Wprowadzenie bonu studenckiego na kulturę w formie systemu zniżek na wydarzenia artystyczne w miejskich instytucjach kultury adresowane do studentów. Projekt miałby charakter pilotażowy i realizowany byłby w związku z tym we współpracy z jedną wybraną instytucją kultury – Centrum Kultury Zamek, w związku z tym, że posiada ona najszerszą ofertę kulturalną. Podstawowym celem tego projektu jest zwiększenie zainteresowania ze strony studentów i dostępności dla nich, oferty miejskich instytucji kulturalnych. Budżet projektu na jego realizację zostanie przekazany do Centrum Kultury Zamek. Bon byłby w formie kuponu wydawany w Centrum Informacji Miejskiej za okazaniem aktualnej legitymacji studenckiej. Zniżka wynosiłaby 35% od wartości biletu na dane wydarzenie i obejmowałaby pulę biletów wskazaną przez instytucję kultury do wyczerpania kwoty przeznaczonej z budżetu obywatelskiego. Przy czym nie obejmowałaby wydarzeń biletowanych, na które wartość biletu przekracza np. 70 zł (kwota do wskazania przez instytucję kultury). Konieczne byłoby wskazanie puli bonów studenckich na konkretne wydarzenia przy planowaniu budżetu instytucji kultury.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Centrum Kultury Zamek

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Brak
Potencjalni odbiorcy projektu
Studenci (ok. 120000 osób)
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Niniejszy projekt zwiększyłby dostępność kultury i spowodowałby wzrost uczestnictwa studentów w wydarzeniach kulturalnych w Centrum Kultury Zamek. W przypadku udanej realizacji mógłby zostać rozszerzony na pozostałe miejskie instytucje kultury. Rozbudzałby pasje i pozwalał korzystać ze znacznie większej liczby wydarzeń kulturalnych niż dotychczas. Studenci obecnie, zakładając wysokie koszty uczestnictwa w kulturze, ograniczają swoje zainteresowanie wydarzeniami kulturalnymi ze względu na ograniczoną liczbę środków finansowych. Odpowiednia promocja bonu studenckiego pozwoliłaby na zwiększenie liczby studentów zainteresowanych wydarzeniami kulturalnymi a jednocześnie podniosłaby świadomość tej grupy społecznej. Udział w kulturze wpływa także pozytywnie na wzrost zaangażowania w życiu społeczności lokalnej. W przypadku zwiększenia zainteresowania wydarzeniami kulturalnymi ze strony studentów program mógłby być kontynuowany w kolejnych latach także w innych instytucjach
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Realizacja projektu 160000
SUMA: 160000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Kultury
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 160000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 160000 PLN
Zespół Obradował w składzie Dyrektor Justyna Makowska, zastępca dyrektora Marcin Kostaszuk, Katarzyna Aleszczyk, Katarzyna Bojarska, Rafał Ratajczak
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.