Asystent seniora i osoby niepełnosprawnej - kontynuacja projektu pilotażowego.


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Asystent seniora i osoby niepełnosprawnej - kontynuacja projektu pilotażowego.
Opis projektu

Propozycja ta jest kontynuacją pilotażowego projektu realizowanego w 2015 r., który był dedykowany dla seniorów, a został rozszerzony również na osoby niepełnosprawne. Projekt zakłada podłączenie beneficjentów do centrum teleopieki, objęcie opieką medyczną, pielęgniarską, rehabilitacyjną i wsparcie przez wolonatriuszy oraz pomoc sąsiedzką. Każdy z podopiecznych centrum teleopieki posiadać będzie indywidualną kartę informacyjną, którą wcześniej wypełni, dzięki czemu żadne zgłoszenie nie będzie anonimowe. W celu podniesienia jakości relacji oraz zaspakajając potrzeby podopiecznych teleopiekunowie przeprowadzać będą również z abonentami rozmowy o charakterze towarzyskim, budującym zaufanie. W trakcie rozmowy kontrolowana będzie również jakość połączenia alarmowego i udzielane będą odpowiedzi na wszelkie pytania podopiecznych. Kolejnym elementem będzie zapewnienie opieki medycznej realizowanej albo w ramach POZ albo przez specjalistów zatrudnionych w ramach projektu. Beneficjenci objęci zostaną również opieką rehabilitacyjną. Bardzo ważnym ogniwem tego projektu będzie pomoc sąsiedzka i wsparcie wolontariuszy. Zorganizowana zostanie międzypokoleniowa grupa wolontariuszy, których zadaniem będzie wsparcie seniorów i niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania. Do zadań wolontariuszy będzie należało spędzanie czasu z podopiecznym, czytanie książek, towarzyszenie podczas spacerów, ale także sprawdzanie stanu technicznego urządzenia przywoławczego. Każda osoba objęta projektem, będzie odwiedzana w zależności od potrzeb i indywidualnych preferencji oraz w ramach możliwości wolontariusza. Kolejnym elementem wsparcia jest włączenie w sieć wsparcia sąsiadów, a więc osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu seniorów i niepełnosprawnych objętych programem. Założeniem projektu jest także stworzenie przyjaznego seniorowi i niepełnosprawnemu otoczenia wzmacniającego poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, mimo trudności ze zdrowiem lub niepełnosprawności. Rolą sąsiada jest szybka interwencja na prośbę Centrum Alarmowego, w sytuacji braku kontaktu z podopiecznym, utrzymywanie kontaktu z wolontariuszem i przekazywanie informacji o niepokojących sygnałach do Centrum Alarmowego, utrzymywanie sporadycznego kontaktu sąsiedzkiego. Pomoc sąsiedzka oraz grupa wolontariuszy to bardzo ważne elementy powodzenia programu mającego na celu wzmocnienie samodzielności i niezależności seniorów i niepełnosprawnych od wsparcia instytucjonalnego.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Biuro projektu - ul. św. Marcin 58/64, III piętro, 61-807 Poznań.Działania dla seniorów-w miejscu ich zamieszkania na terenie całego Poznania.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Projekt będzie realizowany na terenie całego Poznania, ponieważ wszystkie działania kierowane do seniorów i osób niepełnosprawnych będą realizowane w ich miejscu zamieszkania.
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt kierowany będzie do osób przewlekle i obłożnie chorych, których stan zdrowia nie wymaga leczenia w warunkach ostrego oddziału szpitalnego, natomiast powoduje występowanie poważnych deficytów w samoopiece (czyli niemożności samodzielnego zadbania o siebie) uniemożliwiając im niezależne, samodzielne funkcjonowanie w swoich domach. Osoby te wymagają codziennej, a nieraz i całodobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki, pielęgnacji oraz kontynuacji leczenia. Oferta kierowana jest do osób starszych, niepełnosprawnych, zależnych, niewidomych, z zaburzeniami pamięci, po incydentach kardiologicznych, neurologicznych, o podwyższonym poziomie cukru. Działaniami zamierzamy objąć łącznie 100 osób, w tym min.50 osób teleopieką.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Bezpośrednim powodem napisania projektu jest analiza potrzeb seniorów/ niepełnosprawnych w ramach prowadzonego projektu pilotażowego Asystent Seniora, a także akcji profilaktycznych, codziennych kontaktów, spotkań w ramach prowadzonej przez nas Akademii. Seniorzy/niepełnosprawni podkreślali, że poczucie bezpieczeństwa mija, gdy zostają sami. Wg statystyk co trzecia osoba 65+śr. raz w roku upada (70% upadków w domach zdarza się podczas kąpieli, gdy dostęp do telefonu jest utrudniony), z tego co trzecia doznaje urazu biodra. Dopóki nikt jej nie odwiedzi, nie ma szans na pomoc. Ponadto aż 50% osób w chwili zagrożenia i stresu nie potrafi wybrać właściwego nr telefonu do służb ratunkowych, a 25%przekazać poprawnych danych osobowych i adresowych. Pomimo dużego zainteresowania, jak dotąd system teleopieki nie został szeroko wdrożony. Przeprowadzona przez SMP ankieta wykazała, że 65% uważa teleopiekę za przydatne rozwiązanie, 35% że może spełnić swoją funkcję tylko, gdy będzie darmowa. Wsparcie teleopieki opieką medyczną, rehabilitacją i wolontariuszami zapewni holistyczne podejście do zagadnienia starości/niepełnosprawności.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszty pracownicze: koordynacja i zarządzanie projektem, obsługa księgowo-kadrowa, zespół specjalistów, teleasytenci- 24h., pielęgniarki, rehabilitanci, psycholodzy, lekarze specjaliści . 618000
Zakup nowoczesnych urządzeń bezprzewodowych do teleopieki 50 szt. 50000
Roczny koszt abonamentu 50 os. 30000
Koszty obsługi: koszty przejazdu pracowników do domu seniorów i niepełnosprawnych, koszty biura projektowego, wyposażenie zespołu specjalistów m.in. sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, sprzęt i materiały biurowe. 72600
Promocja działań projektowych -plakaty, ulotki, audycje radiowe, telewizyjne 25000
SUMA: 795600
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 795600 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 795600 PLN
Zespół Obradował w składzie Anna Kuca-Szpytko, Alicja Szcześniak
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.