"Beto(nowe) Miasto" - szlak kulturowy


Kategoria
Nowe Miasto
Nazwa projektu
"Beto(nowe) Miasto" - szlak kulturowy
Opis projektu

"Beto(nowe) Miasto" - szlak kulturowy, to projekt zorganizowania trasy prowadzącej po poznańskiej dzielnicy Nowe Miasto, która w okresie Polski Ludowej zbudowana została na prawym brzegu Warty. Dzielnica ta znamionuje wszystkie negatywne cechy budownictwa czasów PRL, jednak w ciągu ostatnich dekad osiedla mieszkaniowe zostały odnowione, rachityczna zieleń rozrosła się, a wiele rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, dopiero teraz ukazało swój blask, a raczej modernistyczną szarość.

Pierwszym etapem tworzenia szlaku kulturowego "Beto(nowe) Miasto" będzie wytypowanie interesujących obiektów znajdujących się w tej dzielnicy. Każdy z nich oznaczony zostanie specjalnym, szarym, modernistycznym, betonowym standem, który będzie miejscem ekspozycji dwustronnej planszy przedstawiającej mapę szlaku kulturowego "Beto(nowe) Miasto" oraz opis obiektu, przy którym zlokalizowano stand. Betonowy stand zaprojektowany będzie tak, by służył jako ławka oraz stojak rowerowy.

W ramach projektu "Beto(nowe) Miasto" opracowana zostanie strona internetowa - www.betonowerataje.pl oraz profil na facebooku, z którymi będzie się można łączyć za pomocą kodu QR umieszczonego na każdym standzie.

W ramach projektu opracowany zostanie przewodnik "Beto(nowe) Miasto - szlak kulturowy" wraz z planem poznańskiego Nowego Miasta, na którym uwzględnione zostaną wszystkie obiekty uwzględnione w tej trasie kulturowej.

W ramach projektu opracowana zostanie gra miejska prowadząca szlakiem najciekawszych obiektów znajdujących się na poznańskim Nowym Mieście.

Projekt “Beto(nowe) Miasto – szlak kulturowy” doskonale wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta Poznania wypełniając "Cel strategiczny 2. Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, 
turystyki i sportu" ze szczególnym uwzględnieniem celów "Uzyskanie przez Poznań rangi międzynarodowego centrum kultury i turystyki" oraz "Wzbogacenie oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców i przyjezdnych". Dodatkowo projekt wypełnia "Cel strategiczny 3. Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta", a w jego ramach "Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania" oraz "Wyeksponowanie i wzrost atrakcyjności wartościowych układów i elementów przestrzeni Poznania".

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Pierwszy stand projektu "Beto(nowe) Miasto - szlak kulturowy" znajdował się będzie przy "Bramie Rataj" czyli Moście Królowej Jadwigi, który zaczęli wznosić Niemcy w czasie II wojny światowej, a oddany został do użytku jako most Juliana Marchlewskiego. Kolejny stand znajdował się będzie przy wale rzecznym, w który uderzył samolot wojskowy, co przez lata upamiętniał znajdujący się tam pomnik samolotu. Specjalny stand znajdował się będzie przy ratajskim kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny - największej świątyni w Poznaniu, która miała obsłużyć całą tę dzielnice mieszkaniową. Własny stand otrzyma estakada katowicka, jedna z ważnych inwestycji epoki Edwarda Gierka. Kolejny stand przybliży liczne plenerowe rzeźby znajdujące się na ratajskich osiedlach. Nowe Miasto to także Centrum Malta, Malta Ski, Termy Maltańskie oraz Tor Regatowy Malta, które zyskają swoje standy, mające wszak być także miejscem odpoczynku (ławka). Młodym poznaniakom standy przybliżą historię kolejki wąskotorowej ze stacjami: "Maltanka", "Ptyś", "Balbina" oraz "Zwierzyniec". Następny stand przybliży historię Kopca Harcerzy. Na osiedlu Rusa specjalny stand prezentował będzie największy w Poznaniu blok mieszkalny, przy ul. Dziadoszańskiej umieszczony zostanie stand, który przypominał będzie historię polskiej transformacji, na terenach gdzie działalność prowadziła firma Kulczyk-Zremb obecnie budowana jest największa w Polsce serwerownia, specjalne standy staną przy typowym osiedlowym rynku, a także przy typowej ratajskiej szkole, tzw. "Tysiąclatce", standy pojawią się także na przy fortach na Minikowie, przy opuszczonym młynie nad Wartą czy stacji kolejowej na Starołęce, projekt będzie także okazją do opowiedzenia o moście, kościele i Miasteczku jednego z patronów Poznania - św. Rocha oraz zaprezentowania nowoczesnego kampusu akademickiego Politechniki Poznańskiej. Swój stand zyska także ratajski park, trasa rowerowa oraz przystań żeglarska. Dzięki projektowi ukazana zostanie różnorodność i oryginalne piękno tej, największej dzielnicy Poznania.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Standy z planszami informacyjnymi umieszczane mogą być w pewnej odległości od miejsc na nich opisywanych, w miejscach gdzie możliwe jest ulokowanie stojaka dla rowerów, a w związku z powyższym nie będzie problemu z wyznaczeniem miejsc, które są we władaniu Miasta Poznania, przychylność dla projektu wyraziły także władze Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych", co w zasadzie przesądza o braku jakichkolwiek problemów lokalizacyjnych.
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnych odbiorców projektu "Beto(nowe) Miasto" można podzielić na kilka kategorii. Pierwszą stanowią mieszkańcy Nowego Miasta, którzy dzięki temu projektowi będą mogli poznać swoją dzielnicę i dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy o jej przeszłości i teraźniejszości. Ma to szczególne znaczenie w związku z faktem, że do prawobrzeżnych dzielnic miasta napłynęło najwięcej nowych mieszkańców (w gruncie rzeczy wszyscy są nowymi mieszkańcami, bo pierwszy blok na Ratajach zbudowano w 1967 roku), nie znają oni swej dzielnicy (stanowi ona połowę obszaru Poznania) i nie zbudowali więzi lokalnej. Drugą grupą będą mieszkańcy innych części Poznania, którzy dzięki naszemu szlakowi będą mieli doskonały pretekst do weekendowej wycieczki po Nowym Mieście, które nie stanowi częstego kierunku wypraw poznaniaków bo brakuje do takich wypraw pretekstu (poza odwiedzeniem Nowego ZOO, Term Maltańskich, Galerii Malta czy terenów rekreacyjnych przy jeziorze maltańskim co jednak nijak się ma z poznawaniem dzielnicy). Trzecią grupą będą miłośnicy architektury modernistycznej oraz PRL-wowskich smaków i wspomnień, którzy stanowią coraz większą grupę konsumentów kultury, na co wskazuje fakt powstawania lokali gastronomicznych, gier, czy tras turystycznych odnoszących się do klimatu PRL. Czwartą grupą stanowili będą turyści krajowi i zagraniczni, którzy przy wyborze swoich turystycznych destynacji coraz częściej kierują się możliwością poznania kolejnej trasy kulturowej, związanej z ich zainteresowaniami, a szlak kulturowy "Beto(nowe) Miasto" będzie dla nich niewątpliwą atrakcją, może nawet największą po bezkonkurencyjnej Nowej Hucie.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Fundusze z dotychczasowych edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego przeznaczono na sfinansowanie projektów infrastrukturalnych (budowa hospicjum, przytuliska, trasy rowerowej, stadionu żużlowego, remont hali sportowej, itp.). Były to przedsięwzięcia ważne dla miasta, ale wypaczające ideę budżetu obywatelskiego. Dlatego tworząc reguły tegorocznego budżetu obywatelskiego, wydzielono środki na projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe oraz ograniczono maksymalne kwoty. Projekt "Beto(nowe) Miasto - szlak kulturowy" wyrasta z przekonania, że środki z budżetu obywatelskiego nie powinny służyć wyłącznie poprawie jakości miejskiej infrastruktury, ale przede wszystkim tworzeniu obywatelskiej wspólnoty mieszkańców. Plac zabaw, otwarta siłownia, sygnalizacja, przejście dla pieszych, czy ścieżka rowerowa poprawiają jakość życia mieszkańców, nie prowadzą jednak na stworzenie z nich społeczności obywatelskich. "Beto(nowe) Miasto" ma stać się kanwą dla wspólnej opowieści mieszkańców poznańskiego Nowego Miasta, ma połączyć rozproszone elementy osiedli i pokazać ich wspólny wymiar, z którego będą mogli czerpać dumę. Opowieść osnuta będzie wokół modernizmu oraz nowoczesności, które powoli ukazują na lewym brzegu Warty swoje nowe oblicze.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowanie koncepcyjne i merytoryczne projektu "Beto(nowe) Miasto - szlak kulturowy", wytypowaniu lokalizacji, zbudowanie opowieści, koordynowanie realizacji projektu, nadzór autorski, negocjowanie umów, zarządzanie projektem, ustalone na poziomie 10% wartości projektu. 25000
Projekt graficzny nazwy, logotypu, znaków, liternictwa, a także projektów plansz i map szlaku kulturowego "Beto(nowe) Miasto". Projekt standardowego betonowego standu do prezentacji plansz informacyjnych wraz ze stojakiem rowerowym oraz ławką. 10000
Wyprodukowanie 40 betonowych ławek zintegrowanych ze stojakami na rowery oraz standami na plansze informacyjne szlaku kulturowego "Beto(nowe) Miasto" i umieszczenie ich w przestrzeni poznańskiego Nowego Miasta. 200000
Zbudowanie strony internetowej oraz profilu na portalu facebook, które będą skorelowane z planszami informacyjnymi, co pozwoli na połaczenie się z nią poprzez kod QR oraz ściągnięcia na szerszych informacji o szlaku kulturowym "Beto(nowe) MIasto". 15000
Przygotowanie i wydanie publikacji - "Beto(nowe) Miasto - szlak kulturowy", który będzie dostępny w każdym punkcie informacji miejskie, każdej poznańskiej księgarni i stanowił będzie niezastąpiony przewodnik oraz mapę po poznańskim Nowym Mieście (cena uwzględnia koszty praw autorskich do tekstów, fotografii, układu graficznego, redakcji i korekty oraz wydania w nakładzie 1000 egzemplarzy) 30000
Przygotowanie gry miejskiej "Beto(nowe) Miasto" zbudowanej w oparciu o projekt niniejszego szlaku kulturowego (cena uwzględnia koszty praw autorskich do tekstów, fotografii, układu graficznego, redakcji i korekty oraz wydania w nakładzie 1000 egzemplarzy) 10000
SUMA: 290000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Utrzymanie standów wraz z ławkami oraz stojaków rowerowych wraz z planszami informacyjnymi, ich konserwacja, bieżące naprawy w związku z ewentualnymi uszkodzeniami i zniszczeniami. 10000
Utrzymanie domeny internetowej oraz bieżące utrzymanie i aktualizacja strony www oraz prowadzenie profilu na facebooku. 5000
Opracowanie planu rozbudowy dzielnicowej trasy kulturowej "Beto(nowe) Miasto" i przekształcenia jej w ogólnomiejski szlak kulturowy. 10000
SUMA: 25000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
koncepcja stojaka rowerowego 06_BetoNoweMiasto_150620_Stojak.jpg
koncepcja planszy informacyjnej (front) 06_BetoNoweMiasto_150620_TabliczkaFront.jpg
koncepcja planszy informacyjnej (tył) 06_BetoNoweMiasto_150620_TabliczkaTyl.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie - Zbyt wysokie koszty realizacji projektu - Skala projektu przerasta zakres tematu,którego dotyczy -Temat niszowy -problem atrakcyjności dla turystów krajowych i zagranicznych -Znaczny zakres działań przestrzennych(ławki,tabliczki,stojaki rowerowe) wymaga pozytywnej opinii plastyka miejskiego
Zespół Obradował w składzie Maciej Moszyński Dariusz Piwowarczyk Sławomira Piasecka
 
 
Wydział Transportu i Zieleni
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.