Dom Twórcy Seniora


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Dom Twórcy Seniora
Opis projektu

Projekt zakłada przystosowanie architektoniczno - funkcjonalne (wskazanej nieruchomości – (względnie innego pustostanu) na rzecz najstarszego środowiska twórczego w Polsce, Związku Literatów Polskich, Oddział w Poznaniu. Nową siedzibę, którą zamierzamy przejąć, chcemy przeznaczyć głównie na Dom Literatury i Dom Pracy Twórczej Seniorów na wzór Skolimowa, łącznie z pełnym zabezpieczeniem warunków mieszkalno bytowych i zakwaterowaniem pensjonariuszy (15 -25 artystów). Ośrodek będzie Centrum Kulturalnym na potrzeby Miasta Poznania i Wielkopolski, dlatego do współpracy z nami zamierzamy zaprosić poznańsko - wielkopolskie instytucje twórcze. W obiekcie chcemy również utworzyć kilku - kilkunastopokojowy hotel z recepcją, restaurację, kawiarenkę literacką, gabinet lekarski, sale rehabilitacyjne i skromne SPA. Zadbamy o zieloną architekturę wokół budynku, w parku postawimy Poetycką Ławkę ZLP. Poszerzymy naszą działalność tworząc radio ZLP, studio filmowo-nagraniowe, sale konferencyjne, kinowo-teatralno-koncertowe, hall wystawowy, pracownię plastyczną, bibliotekę z czytelnią, do której będą mogły przychodzić grupy przedszkoli i szkół poznańskich na warsztaty lub „czytanie książek” przez naszych twórców, bądź zaproszonych aktorów. W Centrum będziemy organizować międzynarodowe i ogólnopolskie festiwale poezji połączone z koncertami, wystawami, panelami dyskusyjnymi, slamami i maratonami poetyckimi, a także wydawać pismo literackie oraz integrować podzielone dotychczas środowiska twórcze naszego Miasta. Chcemy powołać także Muzeum ZLP pod patronatem MKiDN, i podjąć współpracę np. ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i, Związkiem Polskich Artystów Plastyków. Aby przystosować gmach do naszych potrzeb i użytku publicznego postaramy się o granty obywatelskie i unijne.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

PoznańDzielnica Grunwaldul. Grunwaldzka 22 (lub inny pustostan miasta)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Nieruchomość należała do Teatru muzycznego w Poznaniu, ale została zwrócona. Obecnie jest w dyspozycji Geopozu i Urzędu Miasta.
Potencjalni odbiorcy projektu
Członkowie Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu, a także inne twórcze środowiska miasta Poznania i Wielkopolski, a przede wszystkim mieszkańcy Poznania.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu istnieje od 1921 r.. Założycielem oddziału był noblista Władysław Reymont, a firmowały Oddział takie nazwiska jak: Iłłakowiczówna, Paukszta, Bąk, Górnicki, Ratajczak, Fiedler, Nikos Chadzinikolau, Brandstaetter – nominowany do Nagrody Nobla. W nowej siedzibie zamierzamy zaadaptować pomieszczenia głównie na Dom Literatury i Dom Pracy Twórczej Seniorów, aby emerytowanym, często schorowanym artystom przywrócić zatraconą godność, bowiem obecnie przebywają w geriatrycznych oddziałach lub domach starców. Są to twórcy np. Włodzimierz Braniecki - dziennikarz, Edmund Pietryk- literat, aktor, Irena Cieślik – primabalerina, Henryk Gutowski – artysta malarz i inni, którzy dorobkiem swojego życia przyczynili się do chwały miasta Poznania i Wielkopolski Poza Skolimowem nie ma w Polsce Domu Twórcy Seniora, a w Skolimowie mieszkają tylko warszawscy aktorzy. W Poznaniu pensjonariuszami będą twórcy kultury i sztuki wywodzący się ze wszystkich środowisk Miasta Poznania i regionu. Poznań potrafi docenić dobro i piękno, które artyści przez całe życie dawali swojemu miastu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Adaptacja nieruchomości wraz z przystosowaniem funkcji merytorycznej i zaplecza technicznego w tym: zabezpieczenie ogrzewania budynku (ekologiczne rozwiązania), montaż agregatu prądotwórczego i wiele innych ogólno - budowlanych prac. Kwota szacunkowa prac adaptacyjno - remontowych - 1,9 mln złotych. 1900000
SUMA: 1900000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Koszty rzeczowe będą ponoszone przez pensjonariuszy (wpłaty z emerytur) z przeznaczeniem, na utrzymanie pomieszczeń, wyżywienie, pomoc medyczno-rehabilitacyjną, ogrzewanie budynku, media: woda, energia elektryczna, telefony, Internet oraz koszty osobowe (personel specjalistyczny i pomocniczy) – co stanowi kwotę 3.800 złotych miesięcznie/ na jednego pensjonariusza. W stosunku rocznym czyni to kwotę 45.600 złotych, co w przeliczeniu np. na 25 pensjonariuszy daje budżet w wysokości 1.140.000 złotych. Nie posiadamy jednak środków na zapłacenie podatku od nieruchomości i innych nieprzewidzianych usług w kwocie 100.000 złotych. 100000
SUMA: 100000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Dom Twórcy Seniora ma obejmować 2 formy działalności: 1) dom pomocy społecznej funkcjonujący podobnie jak Do Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie, prowadzony przez Związek Artystów Scen Polskich, finansowany zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przez samorządy gminne oraz opłaty pobierane od mieszkańców Domu i rodziny (art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej). Związek Artystów posiada wymagane przez ustawę zezwolenie Wojewody na prowadzenie domu pomocy społecznej i spełnia wszystkie standardy określone w rozporządzeniu MPIPS w sprawie domów pomocy społecznej. 2) kilkunastopokojowy hotel z recepcją, restaurację, kawiarenkę literacką, gabinet lekarski, sale rehabilitacyjne i skromne SPA. 3) Centrum Kultury - miejsce wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców miasta i Wielkopolski, przestrzeń dla prezentacji osiągnięć wielkopolskich, poznańskich twórców. Zakres informacji zawartych we wniosku powoduje poniższe wątpliwości: Oferta zawarta w pkt 1 może mieć charakter działalności gospodarczej wówczas zastosowanie mają przepis art. 67 ustawy o pomocy społecznej dot. działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Może być to również działalność pożytku publicznego jeśli zamierza się prowadzić 25 osobowy dom pomocy społecznej na zlecenie Miasta Poznania po uzyskaniu zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego. Przyjęcie formuły realizacji zadania miasta jako prowadzenie domu pomocy społecznej ma wpływ na kalkulację budżetu placówki na wydatki związane z zapewnienia opieki seniorom. Odpłatność w Domu działającym na zlecenie samorządu nie może przekraczać 70 % dochodu mieszkańca. Rodzina lub inne osoby zobowiązane do alimentacji oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Stanowisko pomysłodawcy, że wpłaty samotnych mieszkańców Domu pozwolą na opłacenie zatrudnienia personelu i pokrycie mediów nie znajduje potwierdzenia w praktyce. Doświadczenie pracowników WZiSS wskazuje, że miesięcznie na utrzymanie 1 miejsca w domu pomocy społecznej w 100% niezbędna byłaby kwota 4200 zł. Tak więc 12 miesięcy x 25 miejsc x 4200 zł = 1 260 000zł. Projekt zakłada kwotę 1 140 000 zł, różnica to 120 000 zł rocznie. Założenie, że każdy z mieszkańców przekażę kwotę 3 800 zł czyli 70% dochodów oznacza, że w Domu mogłyby być tylko osoby o dochodzie 5 428zł netto bez podatku dochodowego od osób fizycznych, składki ubezpieczenia zdrowotnego. W sytuacji objęcia opieką osób o niższym dochodzie różnice dopłaci rodzina i gmina. Przyjmując, że opłatę za Dom ponosi mieszkaniec to powinniśmy w budżecie Miasta zapewnić kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy miesięcznym kosztem utrzymania 1 mieszkańca (4 200zł), a średnią wpłatą mieszkańca na 1 miejsce w DPS Niedziałkowskiego tj. 920 zł co powoduje różnicę 3 280 zł. Natomiast w skali roku to 3 280 zł x 12 miesięcy x 25 miejsc = 984 000 zł z budżetu Miasta. Rozstrzygnięcia w tym temacie są istotne bowiem organizacja pozarządowa nie decyduje o wysokości opłat. Przepisy prawa wskazują Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie do działania w imieniu Miasta, naruszanie prawa jest wydanie decyzji obligującej do mieszkańca do ponoszenia opłat powyżej 70% jego dochodu. Ponadto Miasto przekazuje dotację na mieszkańca. Mamy więc podstawę przypuszczać, że bieżące koszty realizacji projektu bez adaptacji to kwota 1 260 000 zł + 100 000 zł = 1 360 000 zł w tym dotacja z Miasta wynosi 984 000 zł. Podsumowanie: a) jeżeli projekt dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej, to nie spełnia wówczas warunków budżetu obywatelskiego b) jeżeli kalkulacja dotyczy funkcjonowania domu pomocy społecznej to nie wskazuje realnego poziomu dotacji Miasta dla placówki. Roczne zobowiązania Miasta to kwota ok 980 000 zł Ponadto wyjaśniam, że - forma domu pomoc społecznej wiąże się z wysokimi kosztami utrzymania, jeżeli miejsc jest mniej niż 100 - Miasto prowadzi inwestycję dotyczącą zbudowania 2 nowoczesnych domów pomocy społecznej, każdy po 100 miejsc, na terenie Strzeszyna Greckiego.
Zespół Obradował w składzie Anna Kuca-Szpytko, Alicja Szcześniak, Dorota Potejko
 
 
Spółki
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Członkowie Rady Osiedla Junikowo na sesji 19.08.2015
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.