Bezpieczny sport dla wszystkich!


Kategoria
Jeżyce
Nazwa projektu
Bezpieczny sport dla wszystkich!
Opis projektu

Celem Projektu jest poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z kompleksu boisk i kortów przy ul. Braniewskiej w Poznaniu, zwiększenie ich dostępności oraz rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turniejów i spotkań lokalnych grup sportowych. Założeniem projektu jest: 1. Zabezpieczenie dzieci i dorosłych przed nagłym i niekontrolowanym wtargnięciem na sąsiadujące ulice w pogoni za piłką "uciekającą" z boiska w trakcie gry. 2. Ogólna poprawa bezpieczeństwa poprzez remont i modernizację monitoringu video wraz z uruchomieniem transmisji w internecie 3. Ochrona osób korzystających z boiska przed niebezpiecznymi urazami, które mogą powstać podczas gry wskutek niezamierzonego kontaktu z betonowym krawężnikiem okalającym boisko, a znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie linii bocznych i końcowych. 4. Zwiększenie dostępności boiska poprzez możliwość jego okresowego dzielenia na dwa mniejsze pola do gry co pozwoli na jednoczesną grę większej liczby osób. 5. Wydłużenie czasu korzystania z boiska, szczególnie w okresie jesieni i wiosny oraz poprawa infrastruktury na potrzeby organizowanych cyklicznie turniejów, biegów oraz spotkań lokalnych grup sportowych min. UKS Smoki, Sekator Smochowice.
Do osiągnięcia ww celów niezbędne w naszej ocenie jest przeprowadzenie następujących prac: 1. Budowa piłkochwytu wzdłuż dłuższego boku boiska (od strony ul. Lubowskiej) oraz naprawa już istniejącego piłkochwytu od strony ul. Braniewskiej. 2. Remont i modernizacja monitoringu wideo wraz z uruchomieniem transmisji video. 3. Wymiana betonowego krawężnika ograniczającego płytę boiska ze sztuczną trawą na bezpieczny lub zastosowanie innego alternatywnego rozwiązania. 4. Zakup i montaż kompletnych, przenośnych bramek do piłki nożnej o wymiarach odpowiednio 5x2 (2 szt.) i 3x2 m (2 szt.) oraz wymiana zdegradowanych siatek na obecnym bramkach (boisko wielofunkcyjne). 5. Zakup i ustawienie oraz uzbrojenie w zasilanie z sieci energetycznej dwóch kontenerowych szatni. 6. Uzupełnienie brakującego oświetlenia na boisku wielofunkcyjnym oraz wykonanie nowego punktu zasilania.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Kwartał ulic: Braniewska, Lubowska, Mrzeżyńska, Tczewska Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obiekt miejski w administracji Rady Osiedla Krzyżownik-Smochowice
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy miasta Poznania i okolic. W głównej mierze mieszkańcy Smochowic i Krzyżownik, w szczególności dzieci z lokalnych szkół podstawowych i gimnazjów. Osoby dorosłe, w tym rodzice trenujących dzieci, którzy w czasie treningu dzieci mogą np. równolegle korzystać z drugiego boiska. Dzięki poprawie infrastruktury mieszkańcy dzielnicy i okolic, uczestniczący w organizowanych imprezach, min. turniejach (ostatni turniej organizowany przez UKS Smoki przy współudziale M. Poznania zgromadził ponad 350 osób - dzieci i dorosłych), a podczas III Smochowickiego Biegu Po Zdrowie samych biegaczy było ok. 500 osób.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Cele projektu to poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników przedmiotowego obiektu sportowego oraz zwiększenie jego dostępności. Zaplanowano likwidację zidentyfikowanych problemów z istniejącymi betonowymi krawężnikami boiska i brakiem piłkochwytów. Zwiększającą się wciąż liczba grających powoduje częsty brak miejsca do gry stąd planowany zakup bramek. Ograniczenia stwarza brak szatni, które pozwolą na korzystania z obiektu odpowiednio wcześniej wiosną i później jesienią dzięki możliwości zmiany ubioru. Ponadto umożliwią przeprowadzanie treningów teoretycznych, pogadanek, spotkań, czy innej działalności oświatowo-kulturalnej w niesprzyjających warunkach pogodowych. Uzupełnienie oświetlenia ma wydłużyć czas dostępności boiska wielofunkcyjnego w okresie zmniejszonego oświetlenia naturalnego - w chwili obecnej część tego boiska jest niedoświetlona. W naszym odczuciu projekt powinien być zrealizowany, bowiem pozwoli bezpiecznie korzystać z obiektu większej ilości chętnych, przyczyni się do integracji lokalnej społeczności, usprawni działanie UKS Smoki bez kolizji z innymi użytkownikami obiektu zapewniając najmłodszym mieszkańcom z naszej okolicy dostęp do profesjonalnego i bezpiecznego rozwijania umiejętności i zainteresowań sportowych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa piłkochwytu 18600
Wykonanie nowego krawężnika i demontaż starego 29200
Koszt zakupu bramek i siatek 10500
Koszt szatni wraz z montażem i uzbrojeniem 15000
Koszt opraw wraz z montażem i okablowaniem oraz wykonanie nowego punktu zasilania 10000
Naprawa systemu kamer i transmisja obrazu w internecie 5000
SUMA: 88300
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Energia elektryczna w zależności od czasu użytkowania oświetlenia - koszt roczny podano szacunkowo (3 x tydzień po 3 godziny za okres 5 m-cy) 200
Utrzymanie serwera, kamer i koszty transmisji video 2000
SUMA: 2200
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 88300 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 2200 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 90500 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Wydział Transportu i Zieleni
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.