Dom Adaptacyjny


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Dom Adaptacyjny
Opis projektu

Projekt przyjmowanie 10 osób młodzieży po wyjściu z zakładu Poprawczego nie mających gdzie wrócić. Projekt zakłada powrót do życia w społeczeństwie praca, nauka

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań Grunwald

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Poznań Grunwald
Potencjalni odbiorcy projektu
Byli wychowankowie Zakładów Poprawczych i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
Uzasadnienie dla realizacji projektu
1) tworzenie, promocja i realizacji programów mających na celu pomoc osobom młodocianym opuszczającym i przebywającym w zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii w powrocie do życia w społeczeństwie, zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi, 2) działania na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych placówek wychowawczych wskazanych w pkt. 1), 3) udzielanie pomocy w aktywizacji zawodowej i uzyskiwaniu zatrudnienia przez osoby wskazane w pkt. 1) na lokalnym rynku pracy;4) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 4) działalność charytatywna, 5) działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom, 6) ratownictwo i ochrona ludności,
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Remont pomieszczenia szkolenia doszkalanie wychowanków 450000
SUMA: 450000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Remont koszty utrzymania 20000
SUMA: 20000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Zapewnienie miejsca pobytu osobom pozbawionym schronienia jest zadaniem gminy z zakresu pomocy społecznej. Schronienie można uzyskać w ośrodkach dla osób bezdomnych lub mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Miasto lub na jego zlecenie. Projekt Domu Adaptacyjnego jest naszym zdaniem spójny z zakresem usług dostępnych w „mieszkaniu chronionym”. Z przepisów ustawy o pomocy społecznej wynika, że pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu; jest formą pomocy przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Skierowania do mieszkań chronionych wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W 2016 r. planowane jest uruchomienie 3 nowych mieszkań chronionych dla osób bezdomnych. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych przeprowadzi prace adaptacyjne.
Zespół Obradował w składzie Anna Kuca-Szpytko, Alicja Szcześniak
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Członkowie Rady Osiedla Grunwald Południe na sesji w dniu 13 sierpnia 2015 r.
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Członkowie Rady Osiedla Grunwald Północ na sesji 20.08.2015
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.