Międzypokoleniowe Centrum Gerontologii i Arteterapii "MC Ger-Art" Edukacja-wsparcie-aktywizacja


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Międzypokoleniowe Centrum Gerontologii i Arteterapii "MC Ger-Art" Edukacja-wsparcie-aktywizacja
Opis projektu

Główne cele projektu: edukacja gerontologiczna o charakterze międzypokoleniowym; uczenie poprzez wzajemne poznawanie świata potrzeb i oczekiwań seniorów i młodszego pokolenia; przezwyciężanie trudnych relacji poprzez dramoterapię i arteterapię jako narzędzia budowania dialogu społecznego (od 1997 roku funkcjonujące np. w USA i Kanadzie); dostarczenie niezbędnego poradnictwa prawnego, medycznego, paliatywnego a także społecznego, psychologicznego, komunikacji klinicznej oraz wsparcia w okresie żałoby i opiece długoterminowej. Elementem dodanym i niewątpliwie istotnym jest tworzenie CEG jako miejsca stałych praktyk dla studentów kierunków związanych z problematyką starzenia się, a więc m.in.: psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, pielęgniarstwa, różnych obszarów nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, polityki społecznej, dietetyki, architektury (likwidacja barier), dziennikarstwa (pozytywny wizerunek seniora, pomocy społecznej, pozytywne kampanie społecznej) itp Fundacji i jej specjalistów, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz jednej z katedry Opieki i Medycyny Paliatywnej oraz stowarzyszenia arteteraputów polskich KAJROS. CEG stawia na zintegrowania trzech elementów składających się na rozwój indywidualny i społeczny w obszarze gerontologii: a) wiedzy, b) umiejętności, c) kompetencji. a) W obszarze WIEDZY a. Wykłady prowadzone przez profesjonalistów, edukacja w eterze: cyklicze audycje radiowe (fale radia Merkury – oniezwykłej słuchalności w grupie 50+ b. Konwersatoria, panele dyskusyjne, b) W obszarze UMIEJĘTNOŚCI a. Szkolenia dla asystentów i opiekunów formalnych i nieformalnych b. Warsztaty dla pracowników służb społecznych, wolontariuszy, opiekunów c. Praktyki studenckie – realne przełożenie zdobywanej wiedzy studentów ww. kierunków na praktyczną znajomość problemów i ich rozwiązywania w obszarze starzenia się i niesamodzielności c) W obszarze KOMPETENCJI a. Doradztwo indywidualne i grupowe specjalistów, w tym tele-doradztwo, tele-opieka b. Warsztaty i działania międzypokoleniowe: od przedszkola dla seniora c. Budowanie grup wolontariuszy na rzecz seniorów i niesamodzielnych w różnych środowiskach

Ideą CEG jest bycie partnerską inicjatywą lokalną międzysektorową. Docelowe zarządzanie jej działaniami będzie w rękach liderów lokalnych, znających społeczność danej gminy / powiatu i przygotowanych w fazie pilotażowej CEG.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

biuro projektu proponuje się siedzibę fundacji COCODI ul. Sarmacka 18d/9 w Poznaniu oraz po uzyskaniu pozytywnego rozpatrzenia: siedzibę katedry i kliniki medycyny paliatywnej UMP w Poznaniu przy Hospicjum os. Rusa.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

działania podejmowane będą w charakterze: a) stacjonarnym (ww. Hospicjum os. Rusa - Katedra i Klinika medycyny paliatywnej UMP): wykłady, stałe doradztwo specjalistów, edukacja wolontariuszy, wsparcie asystentów, szkolenia, warsztaty, praktyki studenckie b) na metodzie latającego uniwersytetu gerontologicznego, który przez trzy lata był realizowany także przez wsparcie środków MPiPS w całej Wielkopolsce (2012-2014): w siedzibach zapraszanych do udziału w szkoleniach, profesjonalizacji działań jednostek publicznych i organizacji (DDP, DPS, Kluby seniora, przedszkola, szkoły, UTW, ATW, inne) c) w eterze - a więc wykraczające oddziaływaniem także poza teren metropolii poznańskiej - w cyklicznych cotygodniowych audycjach tematycznych z udziałem profesjonalistów
Potencjalni odbiorcy projektu
Trzy grupy odbiorców projektu: a) opiekunowie, asystenci, rodziny osób starszych i niesamodzielnych - szkolenia, warsztaty, poradnictwo indywidualne, itp. b) uczniowie, studenci - edukacja gerontologiczna, profilaktyka zdrowego życia - jako profilaktyka mądrego dorastania i starzenia się oraz udział w działaniach międzypokoleniowych: warsztaty, przedstawienia itp. c) osoby dorosłe i starsze - seniorzy: samodzielni i aktywni - poprzez wsparcie i profesjonalizację działań NGO w obszarze wskazanych wyżej kompetencji, wiedzy, umiejętności oraz potrzebujący porady, wsparcia, pomocy terapeutycznej, prawnej, itp. w tym także dotyczące spraw niezwykle istotnych, jak pomoce spadkowe, kredytowe, bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej oraz domowej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie środowisk lokalnych na profesjonalną pomoc w zakresie wiedzy, praktyki, opieki, aktywizacji i wsparcia osób starszych i niesamodzielnych. Istniejące w Polsce rozwiązania stanowią zaledwie kroplę w morzu potrzeb seniorów, ich opiekunów i rodzin, a instytucje związane ze świadczeniem usług na rzecz tej grupy wiekowej niejednokrotnie nie posiadają albo stosownych środków albo sprzętu albo wykwalifikowanej kadry, by sprostać temu zadaniu. Podejmowane przez instytucje i organizacje działania często pomijają niezwykle istotny aspekt międzypokoleniowej edukacji gerontologicznej mającej na celu wzajemne poznanie, wsparcie i budowanie potencjału długofalowej współpracy. Podejmowanie działań systemowo i interdyscyplinarnie pozwoli na wpisanie tych działań w długofalową strategię budowania Poznania jako miasta otwartego na wszystkie grupy wiekowe. Gwarantem może być tu międzysektorowość i interdyscyplinarność całego przedsięwzięcia.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
administracja i zarządzanie projektem: koordynator projektu 4000 x 12 miesięcy - 48000 zł; konsultant medyczny: 1 osoba po 3000 zł x 12 miesięcy = 36000 zł; obsługa księgowa projektu 1200x12 miesięcy=14400 zł; biuro projektu - fundacji - wkład własny (dokumentacja, rozliczenia) oraz kontakt dla beneficjentów: 2000/mcx12 m-cy=24000 ; zakup materiałów biurowych i usług pocztowych i kart telefonicznych: 500 zł x12 miesięcy - 600 zł 128400
promocja i informacja: działania promocyjne, wydruk materiałów, czas promocji w mediach, przygotowanie profesjonalnej strony całego przedsięwzięcia z możliwością udzielania porad i feedbacku dla odbiorców - 8000 zł 8000
merytoryczne koszta projektu: zakup materiałów do prowadzenia zajęć 20000 zł, w tym: materiały do zajęć fizjoterapeutycznych, edukacji zdrowotnej, arte i dramoterapii, terapii, szkoleń asystentów, opiekunów; zakup sprzętu mutlimedialnego (laptop, rzutnik mutlimedialny) dla prowadzenia zajęć na u beneficjentów w formie latającego uniwersytetu gerontologicznego zatrudnienie specjalistów do zajęć z obszarów wsparcia: a) pielęgnacja podstawowa i medyczna (2500x12miesięcyx2) b) terapeuci, psycholodzy (3x2500x12) c) prawnik, pracownik socjalny (2x2500x12) d) komunikacja kliniczna i wsparcie rodziny z chorobą przewlekłą 2x2500x12) e) rehabilitanci/fizjoterapeuci (2x2500x12) f) redakcja i emisja audycji radiowych (1300złx2/mcx12mcy) g) tele-doradztwo i tele-opieka 2x2500x12 441000
SUMA: 577400
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
od radia Merkury Radio referencje.pdf
prof. Tobis - działania na rzecz PTG od prof. Tobis.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 577400 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 577400 PLN
Zespół Obradował w składzie Anna Kuca -Szpytko, Monika Pusz, Hanna Mikołajczak
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Paulina Degórska; Michał Kucharski; Eleonora Mikołajczyk-Winiarska; Paweł Nowak; Romuald Płowens; Elżbieta Skrzypczyńska; Paweł Sowa; Maciej Stachowiak; Alicja Staniszewska; Adam Szabelski; Anna Wachowska-Kucharska
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.