"Zielona sala - umysł wyzwala" czyli powstanie zielonej klasy zewnętrznej na terenie poznańskiej szkoły osiedlowej.


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
"Zielona sala - umysł wyzwala" czyli powstanie zielonej klasy zewnętrznej na terenie poznańskiej szkoły osiedlowej.
Opis projektu

Projekt zakłada budowę i wyposażenie zewnętrznej sali lekcyjnej, zwanej potocznie zieloną klasą. Klasa ta, usytuowana poza budynkiem szkolnym, jest standardowym wyposażeniem w szkołach europejskich i amerykańskich (tzw. outdoor classrooms), w Polsce kojarzone są głównie z parkami narodowymi. W wielkomiejskich szkołach osiedlowych zdecydowana większość zajęć odbywa się w budynkach, a każde wyjście terenowe wymaga zmian organizacyjnych w harmonogramie dnia. Sala lekcyjna na zewnątrz, umożliwia prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu. W zielonej klasie, będą odbywały się zajęcia nie tylko z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej, lecz również planowania czasu wolnego, sposobów prowadzenia obserwacji i ich zapisywania, wyznaczania kierunków w terenie, poznania ekosystemów miejskich, prawidłowości rozwoju człowieka i wiele, wiele innych. Założeniem projektu, jest zmiana klasycznego podejścia do procesu lekcyjnego na rzecz doświadczenia przez dzieci i młodzież wpływu natury i działania (a nie wkuwania) na stan zdrowia, samopoczucie i ogólny rozwój intelektualny, fizyczny i percepcyjny. Obiekt ten będzie nieodpłatnie dostępny sąsiadującym ze szkołą placówkom oświatowym (szkoły i przedszkola) oraz w czasie pozalekcyjnym - wszystkim mieszkańcom osiedla, na terenie którego znajduje się Szkoła Podstawowa nr 7. Sala ta będzie zadaszona (możliwość prowadzenia zajęć w różnych warunkach pogodowych oraz o solidnej konstrukcji, funkcjonalne, estetyczne i dostosowane do prowadzenia zajęć w grupach ok. 30 - osobowych ze zwróceniem uwagi na niepełnosprawnych użytkowników. Zielona klasa będzie wyposażona w pomoce i urządzenia dydaktyczne (m.in. stacja pogodowa dla maluchów i młodzieży, miernik, róże wiatrów i plansze edukacyjne). Pomijając walory edukacyjne i zdrowotne jako niepodważalne i priorytetowe, autor projektu pragnie zwrócić uwagę na aspekt ekonomiczny, czyli powiększenie przestrzeni edukacyjnej oraz stosunkowo niewielkie koszty realizacji w stosunku do trwałości efektu i szerzenia idei zdrowego stylu życia wśród wielu mieszkańców miasta Poznania.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Projekt realizowany na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu, w dzielnicy Grunwald, przy ulicy Galileusza 14.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren zieleni przy boisku szkolnym.
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 7 i sąsiadujących z nią placówek (m.in. Przedszkole nr 1, 13, 28, 24) oraz mieszkańcy osiedla, na terenie którego zlokalizowana jest szkoła (os. Mikołaja Kopernika).
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Poznań ma szansę zostać liderem wśród dużych miast polskich, który zapoczątkuje powstanie sieci szkół z zielonymi klasami. SP7 będzie stanowiło pierwszą z sieci. Szkoła posiada warunki lokalizacyjne do realizacji zadania. Celem projektu jest: - umożliwienie prowadzenia zajęć lekcyjnych poza budynkiem szkolnym, na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży SP7 i sąsiadujących placówek oświatowych, - stworzenie mieszkańcom osiedla przestrzeni do spędzania wolnego czasu poza domem, - kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez bezpośredni kontakt z naturą, uatrakcyjnienie zajęć szkolnych, podniesienie jakości pracy nauczycieli poprzez wprowadzenie nowatorskich form na zajęciach, - integracja środowisk placówek na terenie osiedla M. Kopernika, - powstanie pierwszej z sieci szkół poznańskich z zielonymi klasami, - poszerzenie przestrzeni edukacyjnej w szkole, szerzenie idei zielonych klas wśród innych placówek oświatowych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wyposażenie sali (mała i duża stacja pogodowa, plansze edukacyjne i inne) 15000
Prace przygotowawcze (projekt, procedura przetargowa i inne) dla całości projektu 10000
Koszt wykonania sali otwartej 35000
Promocja i pilotaż projektu 5000
SUMA: 65000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Przykładowa wizualizacja wizualizacja 1.pdf
Przykładowa wizualizacja 2 wizualizacja 2.pdf
Przykładowa wizualizacja 3 wizualizacja 3.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Oświaty
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 65000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 65000 PLN
Zespół Obradował w składzie dyr. Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski, Wanda Musioł, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Ewa Gągało, Anna Rudawska, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz,
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Projekt nie precyzyjny
Zespół Obradował w składzie Członkowie Rady Osiedla Grunwald Południe na sesji w dniu 13 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.