Odtworzenie Parku im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Poznaniu


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Odtworzenie Parku im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Poznaniu
Opis projektu

Teren o powierzchni 1,6033 ha jest obecnie nieużytkiem zieleni pokrytym zaroślami, krzewami, samosiewami drzew, szuwarami i drzewami. Rewitalizacja wymaga prac projektowych poprzedzonych kwerenda archiwalną i studium historyczno-kompozycyjnym oraz prac wykonawczych polegających na wykoszeniu i usunięciu chwastów oraz śmieci i resztek budowlanych, wycięciu krzewów, drzew poniżej 10 lat, samosiewów drzew owocowych oraz oczyszczeniu terenu po wycince, wykonaniu prac ziemnych wraz z odtworzeniem dwóch "oczek" wodnych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park znajduje się na działce terenu zwanego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako "rejon dawnego folwarku Głuszyna" przy ul. Głuszyna w Poznaniu.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Oznaczenie geodezyjne terenu: obręb Głuszyna, arkusz 5, działka 12. Właścicielem jest Miasto Poznań, zarządcą Zarząd Zieleni Miejskiej.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania oraz społeczność lokalna.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zostanie zagospodarowany nieużytek zieleni, park na terenie miasta noszący imię Wielkiego Polaka jakim był niewątpliwie Paweł Edmund Strzelecki. Utworzone zostanie miejsce rekreacyjne gdzie będzie można rozwijać nowe formy kulturalnej integracji młodzieży, ludzi starszych (seniorów). Park będzie miejscem spacerów rodzin a także edukacji ekologicznej. Stworzone zostaną warunki do inwestowania przez Polonię Australijską i Polaków pragnących odbudować dworek (miejsce urodzenia P. E. Strzeleckiego), który w przyszłości ma pełnić funkcję Centrum Integracji Polonii Australijskiej z Polską i Poznaniem.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Kwerenda materiałów źródłowych i wykonanie projektu 200000 zł 2. Prace przygotowawcze 150000 zł 3. Prace dotyczące wykonania infrastruktury oraz dwóch "oczek wodnych" 250000 zł 600000
SUMA: 600000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Koszty sprzątania, remontów i konserwacji 60000
SUMA: 60000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Kosztorys orientacyjny wykonania prac Kosztorys wykonania prac na terenie parku (nie uwzgl_dnia aktualnych cen).tiff
Wejście do parku... DSC_9039 Wej_cie do parku.jpg
Wyrys z mpzp Wyrys z projektu planszy komunikacji mpzp terenu parku (czarno-bia_y).jpeg
Opinia Opinia spo_eczno_ci Zespo_u Szk_ nr 5.tiff

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Kultury
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 600000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 60000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 660000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Marek Wierzbicki, Maciej Sobociński, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Rada Osiedla Głuszyna
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.