Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego HCP-4 w Poznaniu


Kategoria
Wilda
Nazwa projektu
Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego HCP-4 w Poznaniu
Opis projektu

Projekt obejmuje całkowitą elektryfikację ROD HCP-4 w Poznaniu, który istnieje od 1964 roku, składa się z 145 działek i do tej pory nie posiada instalacji elektrycznej. Projekt obejmuję całkowitą elektryfikację ogrodu: aleje, świetlica, magazyn ogrodowy, altany ogrodowe na poszczególnych działkach. Działania podjęte podczas realizacji projektu to: roboty ziemne (wykopy pod przewód elektryczny), zakup i ułożenie przewodu elektrycznego, zakup i montaż szafek rozdzielczych z elektrolicznikami.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulica Samotna, 61-441 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren jedynego Ogrodu Działkowego w części miasta - Poznań Dębiec, z którego korzysta około 600 osób (145 działek x około 3 korzystających z każdej działki).Znacząca lokalizacja dla wypoczynku i rekreacji mieszkańców.
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalni odbiorcy projektu to 145 Użytkowników działek wraz z rodzinami, około 600 osób, w większości są to emeryci - byli pracownicy zakładów HCP i ZNTK. Realizacja projektu, byłaby spełnieniem oczekiwań działkowców, że pozbawiony tego standardowego w dzisiejszych czasach ułatwienia, jakim jest możliwość korzystania z energii elektrycznej ogród HCP-4 przestanie być "skansenem" w skali miasta Poznania. Ze względu na niekorzystną lokalizację Ogrodu ROD HCP-4, przy ulicy Samotnej (ulica bez wyjazdu) oraz wzdłuż magistrali kolejowej Poznań-Wrocław Ogród nie ma możliwości znaleźć ewentualnych sponsorów mogących wspomóc Działkowców. Wszyscy Działkowcy, w miarę swoich skromnych możliwości, we własnym zakresie: - uregulowali opłatę za przyłącze Ogrodu ROD HCP-4 do sieci energetycznej spółki PKP Energetyka S.A. (I rata - 3593,40 zł.). Wpłata II raty około 900 zł. nastąpi z chwilą wykonania przyłącza (druga połowa 2015 roku). - przewidują pokryć koszty elektryfikacji wewnątrz ogrodu 87 000 zł. (145 Działkowców x 600 zł.). - zwracają się z prośbą do przedstawicieli władz PBO 2016 o wsparcie w postaci pozostałej kwoty +/- 90 000 - 100 000 zł.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zarząd i Komisja Rewizyjna ROD HCP-4 w Poznaniu uważa elektryfikację ogrodu za konieczność dla dalszego funkcjonowania i możliwości korzystania z tego terenu oraz uzasadnia realizację projektu odnosząc się do Nowej Ustawy o ROD z dnia 13.12.2013, której: Art. 10 pkt. 1 określa, że: "Gmina obowiązana jest do doprowadzenia do ROD dróg dojazdowych, energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę oraz uwzględnienia w organizacji komunikacji publicznej potrzeb ROD." Art. 17 pkt. 1 potwierdza, że: "Stowarzyszenie ogrodowe może otrzymać dotację celową z budżetu z zastosowaniem przepisów Ustawy z dnia 27.08.2009 o finansowaniu świadczeń publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku." Art. 17 pkt. 2: „Dotacja o której mowa w pkt. 1 ma służyć realizacji celu publicznego i może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez Działkowców". Dodatkowo w części "Załączniki" Zarząd przedstawia następujące kserokopie dokumentów: - Zgodę na przeprowadzenie inwestycji wydaną przez Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców w Poznaniu (wg Uchwały 11/2015, z dnia 25.01.2015). - Umowę nr ERD 13-5716/u-161/2014 o przyłączenie Ogrodu ROD HCP-4 w Poznaniu do sieci energetycznej spółki PKP Energetyka S.A. - Zgodę Urzędu Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami z dnia 16.05.2013 dotycząca możliwością dysponowania nieruchomością, na której położony jest ogród w celu realizacji elektryfikacji. - Pismo Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, z dnia 29.10.2012, że wspomniany teren nie jest objęty MPZP i jest oznaczony jako "Tereny Zielone". - Opinię Rady osiedla "Zielony Dębiec" o wsparciu finansowym dla działań Zarządu Ogrodu, w celu realizacji projektu elektryfikacji.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykopy pod przewody. Ułożenie, montaż i dostawa przewodów zasilających 108580
Dostawa, podłączenie i montaż szaf licznikowych i skrzynek w 37192
Pomiary odbiorcze, wykonanie dokumentacji, obsługa geodezyjna 3500
Podatek VAT 34270
SUMA: 183542
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Koszt eksploatacji uzależniony od indywidualnego zużycia prądu i opłacany indywidualnie 1
SUMA: 1
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Zgoda na przeprowadzenie inwestycji wydana przez Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców w Poznaniu (wg Uchwały 11/2015, z dnia 25.01.2015). 1.JPG
Kosztorys ofertowy Zakładu Robót Elektroinstalacyjnych ‘WUDARCZAK I SYN”, z dnia 06.11.2014. 5.JPG
Umowa nr ERD 13-5716/u-161/2014 o przyłączenie Ogrodu ROD HCP-4 w Poznaniu do sieci energetycznej spółki PKP Energetyka S.A. 2.JPG
Zgoda Urzędu Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami z dnia 16.05.2013 dotycząca możliwością dysponowania nieruchomością, na której położony jest ogród w celu realizacji elektryfikacji. 3.JPG
Pismo Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, z dnia 29.10.2012, że wspomniany teren nie jest objęty MPZP i jest oznaczony jako "Tereny Zielone". 4.JPG

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 100000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 100000 PLN
Zespół Obradował w składzie Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Anna Bartz - Ciesielska Agnieszka Ciba Filip Kaiser Krzysztof Kempski Piotr Mleczak Iwona Pawłowicz Zuzanna Poprawka Piotr Ratajczak Jarosław Sadek Krystyna Sasinowska-Sikorska Lidia Sobczak Marek Wysocki – Anna Zaremba
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.